BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królczyk Jolanta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wyznaczanie rozmiaru próby w ocenie jakości wieloskładnikowych niejednorodnych układów ziarnistych
Determination of the sample size in assessing the quality of multicomponent heterogeneous granular systems
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 139-147, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Badanie jakości
Animal feed production, Feed industry, Quality research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wyznaczenie rozmiaru próby pobranej w celu określenia jakości paszy. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: pobór jednej próby z worka paszy jest wystarczający, aby poprawnie określić jakość paszy. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dwóch eksperymentów badawczych dla mieszanek paszowych (8 i 12 składników), pobór prób podczas procesu workowania z 20 worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Analiza statystyczna polegała na wykorzystaniu testów statystycznych: jednoczynnikowej analizy wariancji lub testu Kruskala-Wallisa, do określenia czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech poziomów poboru prób. Testy statystyczne wykazały w większości przypadków, że nie występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech wysokości poboru prób pobranych z worków (ok. 3% objętości), tak więc wydaję się, że jedna próba (ok. 1% objętości) jest wystarczająca do oceny na tej podstawie stanu mieszaniny. Niemniej jednak należy powtórzyć eksperyment dla mieszaniny i wykonać obliczenia powtórnie. Otrzymane wyniki testów statystycznych świadczących o braku różnic pomiędzy składami procentowymi trzech poziomów prób skłaniają do wysunięcia wniosku o równomiernym rozkładzie komponentów w workach.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the size of the collected sample to describe the quality of feed. Research hypothesis was formulated as follows: the collection of a sample from the bag of feed is sufficient to properly determine the quality of the feed. The scope of research included conducting two research experiments for feed mixture (8 and 12 ingredients), sampling during the bagging from 20 bags from three levels of the bag, determining the content of samples and compare the content of samples taken from three levels. Statistical analysis was based on the use of statistical tests: one-way analysis of variance or Kruskal-Wallis test to determine whether there are significant differences between the percentage share for three levels of sampling. Statistical tests showed that there are no statistically significant differences between the percentage of the individual components of three levels of samples taken from bags (about 3% of volume), so it seems that one sample (about 1% of volume) is sufficient to assess the mixture quality on this basis. However, the experiment should be repeated and the calculation should be repeated as well. The results of statistical tests proving no differences between the configurations of three levels of samples incline to make a conclusion about evenly distributed components in bags.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzymiński K., Fryt M. (1998): Liczność próby a ocena stopnia zmieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku przesypowym. Praca magisterska. Biblioteka Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej Politechniki Opolskiej, Opole (niepublikowane).
 2. Boss J. (1987): Mieszanie materiałów ziarnistych. PWN, Warszawa-Wrocław, ISBN 83-01-07058-7.
 3. Fan L. T., Chen S. J., Watson C. A. (1970): Solids Mixing. Ind. Eng. Chem., 62, No 7, 53-69.
 4. Łysenk K.W., Muromcew J.L., Orłow W.I., Strelcow W.W. (1977): O predelenije količestwa I vieličiny prob pri isseledovani processa smešenija. Izv. Vyss. Učebnn. Zaved., Chim. Technol. 20, 1, 126-128.
 5. Królczyk J. (2011a): Analiza zmian jakości wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych na linii mieszania w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 125-133.
 6. Królczyk J. (2011b): Określenie efektywnego czasu mieszania z recyrkulacją składników dla dziesięcioskładnikowej mieszanki paszowej. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 135-141.
 7. Lacey P.M.C. (1943): The mixing of solids particles. Trans. Instn. Chem. Engrs, 21, 53-59.
 8. Sołtysek P. (1996): Wpływ wielkości pobieranych próbek na dokładność oceny jakości mieszaniny. Praca inżynierska. Biblioteka Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej Politechniki Opolskiej, Opole (niepublikowane).
 9. Sommer K. (1982): Wie vergleicht man die Mischfähigkeit von Feststoff-mischer? AufbereitungsTechnik, 23, No 5, 266-269.
 10. StatSoft, Inc. (2010): STATISTICA (data analysis software system). version 9.1. www.statsoft.com
 11. Williams J.C. (1970): The properties of non-random mixtures of solid particles. Powder Technology, 3, 189-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu