BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje w kształceniu akademickim
Innovations in Academic Education
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 85-94, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Studium przypadku
Innovations, Higher education, Quality education, Case study
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego w postaci internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku, pozwalającej studentowi na dochodzenie do wiedzy przez samodzielną aktywność poznawczą, polegającą na zapoznawaniu się oraz rozwiązywaniu realnych i aktualnych problemów z otaczającej go rzeczywistości, głównie gospodarczej. Proponowana aplikacja może przyczynić się do wzrostu efektywności kształcenia akademickiego, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów i nauczycieli testujących aplikację. Ponadto, może mieć duże znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców - potencjalnych pracodawców - gdyż umożliwia im uzyskanie rozwiązania problemów pojawiających się w ich działalności. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the innovative didactic tool in the form of Internet application of the creator of case studies allowing the student achievement of knowledge by way of their independent cognitive activity consisting in getting acquainted and resolving the real and up-to-date problems from the reality surrounding them, mainly the economic one. The proposed application may contribute to growth of effectiveness of academic education, what is confirmed by the surveys carried out among students and teachers testing the application. Moreover, it may have a great practical importance for entrepreneurs - potential employers - as it enables them achievement of solution of problems occurring in their activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ammerman P., Gaweł A., Pietrzykowski M., Rauktiene R., Williamson T. (red.) (2012), Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Bakonyi J. (2012), Doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej jako organizacji uczącej się w świetle wymogów krajowych ram kwalifikacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", nr 2, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 3. Bąk G. (2000), Jakość organizacji edukacyjnej - podejście systemowe, (w:) Kruszewski T. (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 4. Cichoń S. (2005), Nowa reforma edukacji - lepsza jakość kształcenia. Polski system edukacji po reformie 1999 roku, tom 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań-Warszawa.
 5. Crossy P. (1986), Running Things: the Art. Of Making Things Happen, Mc Graw-Hill, New York.
 6. CTWiTUS (2012a), Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród studentów w Polsce, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 7. CTWiTUS (2012b), Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich w Polsce, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 8. CTWiTUS (2013), Raport końcowy z testowania kreatora studiów przypadku, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 9. Czerwińska E. (2010 ), Jakość kształcenia w szkole wyższej - perspektywy rozwoju w UE, "Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych", Rocznik II.
 10. Gajda W. (2010), PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych, Helion, Gliwice.
 11. Fazlagić J. (2012), Kapitał intelektualny szkoły wyższej z perspektywy studentów, "e-mentor", nr 45.
 12. Jelonek M., Skrzyńska J., (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne, (w:) Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.
 13. Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna", nr 1.
 14. Kilian-Kowerko K. (2013), Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce, "e-mentor", nr 4 (51).
 15. Lynn L.E. (1999), Teaching and Learning with Cases: A Guidebook, Seven Bridges Press, Chappaqua, NY.
 16. Neale P., Thapa S., Boyce C. (2006), Preparing a Case Study: A Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input, Pathfinder, International.
 17. Nermend K., Piwowarski M., Policastro P. (2013), The Szczecin Web Application 'Case-Study Creator' from management to Legal Education and Training, (w:) Policastro P. (Ed.), Towards innovation in legal education, Eleven International Publishing, Hague.
 18. Oakland J. (2000), Total Quality Management, Butterworth Heinemann, London.
 19. Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Petrozolin-Skowrońska B. (red.) (1998), Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Skudiene V. (2005). The relationship between teaching methods and educational objectives in management and business administration education, Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos. VDU 10.
 22. Tomczyk M. (2012), Bariery transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 23. Yin R. (1994), Case study research: Design and methods, Sage Publishing, Thousand Oaks, CA.
 24. Zaninotto F., Potencier F. (2007), The Definitive Guide to Symfony, Apress.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu