BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łubkowska Wioletta (Uniwersytet Szczeciński), Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu
West Pomeranian Human Capital in the Processes of Region's Innovative Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 107-122, tab., wykr., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój regionalny, Innowacje, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Human capital, Regional development, Innovations, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem rozważań jest podniesienie świadomości wagi kapitału ludzkiego w procesach rozwoju innowacyjnego w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano analizę piśmiennictwa przedmiotu, materiałów wtórnych oraz analizę dokumentów, jak również metodę statystyki. Przyjęto określony system kategoryzacji kapitału ludzkiego, stanowiący integralny składnik kapitału intelektualnego (KI). Analiza wskaźników kapitału ludzkiego regionu wykazała pozytywne trendy dotyczące wzrostu liczby słuchaczy studiów podyplomowych oraz liczby uczestników studiów doktoranckich. Korzystnym zjawiskiem jest odnotowany wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na edukację na 1 osobę. Duże postępy poczynione zostały w odniesieniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata - odnotowano wzrost wskaźnika o 47,16%. Ludność regionu charakteryzuje się na tle kraju relatywnie niskim poziomem wykształcenia w wieku produkcyjnym - wskaźnik 16,59%. Region znajduje się na trzecim miejscu od końca pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego - wskaźnik 18,0%. Liczba studentów w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 zmalała o 27,48% w stosunku do roku 2005. Niekorzystnym zjawiskiem jest również spadek liczby absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to raise awareness of the importance of human capital in the processes of innovative development in the region on the example of West Pomeranian Province. There was applied a review of the subject literature, secondary materials and documents as well as the method of statistics. There was adopted a definite system of categorisation of human capital being an integral components of intellectual capital. The analysis of indices of human capital of the region showed positive trends related to growth of the number of learners of post-graduate studies and the number of PhD studies participants. A favourable phenomenon is the noted growth of average monthly per capita spending on education. Great progress was made as regards employment of handicapped persons aged 16-64 - there was noted the growth of this index by 47.16%. The region's population is characterised, against the background of the country, by a relatively low level of education at the working age - the index accounts for 16.59%. The region is in the third place from the end in terms of the registered unemployment rate - the index is 18.0%. The number of student in West Pomeranian Voivodeship in 2012 decreased by 27.48% vis-à-vis 2005. Unfavourable phenomenon is also the drop of the number of graduates of the engineering and technical lines of education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Florida R. (2000), The Learning Region, (w:) (ed.) Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Z.J. Acs, Pinter, New York.
 2. Gołembski G. (red.) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 3. Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(8).
 4. Klepka M. (2010), Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych. Rekomendacje do Planu Działań na lata 2009-2010 do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 5. Kozak M. (2011), Ocena wpływu kapitału intelektualnego na rozwój gospodarczy regionów, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(16).
 6. Markowski T. (2002), Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Mazowsza, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(8).
 7. Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (2012), Urząd Statystyczny w Szczecinie, Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, Szczecin.
 9. Siwiński W., Tauber R.D. (2006), Metodologia badań naukowych, Wydawnictwo WSHiG, Poznań.
 10. Szewczuk A. Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Węziak-Białowolska D. (2010), Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Zioło M. (2011), Determinanty rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 690, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79.
 13. Bank Danych Lokalnych (BDL), Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2014), http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=139413&p_token=0.7835886930268587# [dostęp: 26.01.2014].
 14. GUS (2014), Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK_HTML.htm [dostęp: 22.02.2014].
 15. Ramowy Plan Działań na lata 2009-2010 do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego (2010), Szczecin.
 16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (2013), projekt, grudzień, http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/wiadomosci/p-r-m-a-21650/wiadomosci.htm [dostęp: 12.02.2014].
 17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (2013), prezentacja z otwartych konsultacji społecznych w Szczecinie i Koszalinie, http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/wiadomosci/p-r-m-a-1650/wiadomosci.htm [dostęp: 12.02.2014].
 18. Strategia Rozwoju Szczecina 2025 (2011), Szczecin grudzień, http://www.szczecin.eu /sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf [dostęp: 22.02.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu