BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łubkowska Wioletta (Uniwersytet Szczeciński), Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności
Szczecin Universities as Potential of the Region in the Aspect of Shaping Innovativeness
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 123-137, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Innowacyjność regionu, Kreatywność, Rozwój regionalny
Higher education, Regional innovation, Creativity, Regional development
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem rozważań jest podniesienie świadomości znaczenia uczelni wyższych jako istotnego czynnika kształtującego innowacyjność we współczesnej gospodarce na przykładzie miasta Szczecina. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę statystyki, wykorzystując dane publikowane przez GUS oraz BDL. W roku 2007 Szczecin z liczbą 17 uczelni wyższych i ponad 61,2 tysiącami studentów mógł stać się liczącym ośrodkiem akademickim w kraju. Miasto zbyt późno zaczęło upatrywać swojej szansy rozwoju w możliwości stania się miastem akademickim oraz ośrodkiem kulturalno-usługowym dla regionu. Według danych GUS w roku 2012, województwo zachodniopomorskie z wartością wskaźnika 366 studentów/10 tys. ludności znalazło się dopiero na 9. miejscu w kraju (na 16 województw), a miasto Szczecin w ostatnich sześciu latach (2007-2012) znalazło się na 2. miejscu (po Łodzi) pod względem największego spadku liczby studentów szkół wyższych/10 tys. ludności. Obecnie potencjałem regionu w aspekcie możliwości zwiększania innowacyjności pozostają nadal ośrodki akademickie, które nie są zdolne do samodzielnego odgrywania roli o znaczeniu ponadregionalnym, dlatego niezbędne jest łączenie potencjałów i podejmowanie wspólnych, skoordynowanych działań w ramach sieci współpracy. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to raise awareness of the importance of universities as an essential factor shaping innovativeness in the contemporary economy on the example of the city of Szczecin. There was applied the method of analysis and critical review of the literature as well as the method of statistics using the data being published by the CSO and surveys of population's incomes. In 2007, Szczecin with the number of 17 universities and other schools of academic rank and more than 61.2 thousand students might become a principal academic centre in this country. The city began too late to watch its developmental chance in the possibility to become an academic city as well as cultural and service centre for the region. According to the CSO's data, in 2012, the West Pomeranian Province with the value of indicator of 366 students per 10 thousand inhabitants took only the 9th place in the country (per 16 provinces) and the city of Szczecin during the last six years (2007- 2012) took the second place (behind Lodz) in terms of the biggest drop of the number of students of universities per 10 thousand inhabitants. Currently, the region's potential in the aspect of opportunities for increasing innovativeness still remain academic centres which are not able to independently play the role of supraregional importance, hence it is necessary to combine the potentials and to undertake joint, coordinated actions within the framework of cooperation network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2008), Metodologia badań w turystyce, (w:) Winiarski R. (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Borowy M. (2012), Reklamowi, czyli Kreatywni, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca", nr 4.
 3. Gołembski G. (red.) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 4. Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(8).
 5. Kopel A. (2007), Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", Sosnowiec, nr 1.
 6. Kozak M. (2011), Ocena wpływu kapitału intelektualnego na rozwój gospodarczy regionów, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(16).
 7. Lewandowska A., Milewski D. (2008), Przedsiębiorstwo usługowe w gospodarce regionalnej, (w:) Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 148-166.
 8. Szewczuk A. Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Węziak-Białowolska D. (2010), Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Więcaszek D., Markiewicz J. (2012), Szczecin kreatywnie zagospodarowany, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca", nr 3.
 11. Wołoszyn M. (2011), Szczecin - nowe miasto akademickie, "Przegląd Uniwersytecki", nr 4-6.
 12. Zioło M. (2011), Determinanty rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 690, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79.
 13. Bank Danych Lokalnych (BDL) (2014), Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl [dostęp: 26.01.2014].
 14. Dwubiegunowe badania mające zdiagnozować z jednej strony świadomość kulturalną mieszkańców regionu oraz kondycję ich uczestnictwa w kulturze, z drugiej zaś funkcjonowanie instytucji kultury - od opinii pracowników na temat działalności tych instytucji przez kwestie finansowe po praktyki jakie stosują przy kreowaniu oferty kulturalnej, Raport Końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, http://www.kultura.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:raport-firmybiostat&catid=2:aktulanoci&Itemid=13 [dostęp: 23.02.2014].
 15. POL-on (2014), System informacji o szkolnictwie wyższym, Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e1s1 [wygenerowano z systemu POL-on: 26.01.2014].
 16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (w skrócie RPO WZ), http://www.projektyrpo.wzp.pl [dostęp: 23.02.2014].
 17. Raporty na temat wielkich miast Polski Szczecin, PwC, Szczecin 2011, http://www.pwc.pl/pl/wielkie-miasta-polski/raport_Szczecin_2011.pdf, [dostęp: 23.02.2014].
 18. Strategia rozwoju Polski Zachodniej 2020, Warszawa, luty 2014, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/_11_02_2014_SRPZ_do_konsultacji.pdf [dostęp: 22.02.2014].
 19. Strategia rozwoju Szczecina 2025, Szczecin, 19 grudnia 2011, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf [dostęp: 23.02.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu