BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zanieczyszczenia obszarowe na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Territorial Pollution in Rural Areas of the West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 136-146, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Obszary wiejskie, Rolnictwo
Environmental pollution, Rural areas, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównymi pierwiastkami odpowiedzialnymi za negatywne zmiany w środowisku wodnym są azot i fosfor. Pochodzą one ze źródeł punktowych, takich jak ścieki przemysłowe i komunalne, oraz ze źródeł obszarowych, do jakich zaliczane są obszary użytkowane rolniczo. Ocenia się, że ok. 50% biogenów zanieczyszczających jeziora i rzeki, tym samym dopływających do Bałtyku, to skutek zanieczyszczeń obszarowych. Artykuł skupia się wyłącznie na zbadaniu relacji pomiędzy działalnością rolniczą a generowanymi przez nią zanieczyszczeniami obszarowymi w województwie zachodniopomorskim. W tym celu przeanalizowano dane o wielkości zużytych nawozów sztucznych, a w zakresie zagrożeń związanych z hodowlą zwierząt dane o wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich oraz drobiu w województwie.(abstrakt oryginalny)

The main elements responsible for negative changes in the aquatic environment are nitrogen and phosphorus. They come from spot sources, such as industrial and municipal wastewater and territorial sources, which the areas used for agriculture are included to. It is estimated that about 50% of biogen polluting lakes and rivers, and thus flowing into the Baltic Sea, is a result of territorial pollution. The article focuses only on the analysis of the relationship between the agricultural activities and generated by it territorial pollution in the West Pomeranian Voivodeship. For this purpose, the data of size used fertilizers and the data of size farm animals population and poultry in the voivodeship for risks associated with animal farming were analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza oddziaływania rolnictwa na środowisko wodne w województwie zachodniopomorskim - potencjalne ograniczenia w rozwoju produkcji zwierzęcej, IOŚ, WIOŚ w Szczecinie, Szczecin 2005.
 2. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, OJL 255, z dnia 10 października 1996 r.
 3. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), Dz. U. UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.
 4. IPCC. Zmiana Klimatu 2007: Raport syntetyczny, Wkład Grup roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, główny zespół autorski: R.K. Pachauri, A. Resinger, Wyd. IOŚ, Warszawa 2009.
 5. Irgas J., Jadczyszyn T., Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych w Polsce, "Problemy inżynierii rolniczej" 2008, nr 2.
 6. Kocur-Bera K., Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2012, nr 2/III.
 7. Kopacz M., Twardy S., Kostuch M., Ładunek azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych a zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Górnej Wisły, [w:] Woda - środowisko - obszary wiejskie, t. 7 z. 2b(21), IMUZ w Falentach, 2007.
 8. Mroczek J.R., Kostecka J., Zagrożenia zrównoważonego rozwoju środowiska obszarów wiejskich spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej, Zeszyty Naukowe 2008, nr 10, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie.
 9. Obszary wiejskie w Polsce, GUS Warszawa, US w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2011.
 10. OECD. Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne od 1990 r., Raport Główny, Paryż 2008.
 11. Powszechny Spis Rolny 2010, Raport z wyników województwa zachodniopomorskiego, US w Szczecinie, Szczecin 2011.
 12. Pulikowski K., Zanieczyszczenia obszarowe w małych zlewniach rolniczych, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, ser. Rozprawy CCXI, 479.
 13. Pulikowski K., Czyżyk F., Powęska K., Strzelczyk M., Udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2012, nr 3/I.
 14. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin 2012.
 15. Rocznik Statystyczny Województw, GUS w Warszawie, Warszawa 2012.
 16. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2009, US w Szczecinie, Szczecin 2009.
 17. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2012,US w Szczecinie, Szczecin 2012.
 18. Strategia Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
 19. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony. Powiaty. Gminy, US w Szczecinie, Szczecin 2012.
 20. Województwo Zachodniopomorskie w liczbach 2012, US w Szczecinie, Szczecin 2012.
 21. www.24kurier.pl/Archiwum/2012/05/04/Region/Zlikwidowali-niebezpieczne (dostęp: 04.04.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu