BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy planistyczne na terenach parków krajobrazowych w sąsiedztwie Wrocławia na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego
Planning Problems in the Areas of Landscape Parks Near Wrocław on the Example of Ślężański Landscape Park
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 147-154, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Planowanie przestrzenne
Landscape parks, Spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę zmian krajobrazu obszarów chronionych na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynikających z dotychczasowych przemian społeczno-gospodarczych oraz podejmowanych decyzji planistycznych przez władze gminy. Dyskusja na temat zasad kształtowania przestrzeni jest szczególnie istotna w odniesieniu do obszarów o dużych walorach krajobrazowych, gdzie zachodzą silne procesy urbanizacyjne. Zebrane doświadczenia pozwoliły wskazać najważniejsze konflikty przestrzenne, jakie mają miejsce na terenach wskazanego parku krajobrazowego, oraz określić przyczyny ich powstawania, przy szczególnym uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących opiniowania i uzgadniania decyzji planistycznych na tego typu obszarach.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem of changes in the landscape of protected areas on the example of Ślężański Landscape Park, located in Wrocław functional area, as a result of current socio-economic and planning decisions taken by the local authority. A discussion on the principles of land management is particularly important in relation to areas of high scenic value, where there are strong urbanization processes. Experience has made it possible to identify key spatial conflicts that take place in areas of analyzed landscape park and to determine their causes, with particular regard to laws relating to giving opinions and decisions for such areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski J., Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, 1(8).
 2. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 3. Krajewski P., Ślężański Park Krajobrazowy, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2012.
 4. Myga-Piątek U., Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2005, t. XVII.
 5. Raszka B., Granice funkcji w planowaniu przestrzennym, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2000, t. VII, Granice krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 z późń. zm.
 7. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 94, poz. 1105.
 8. Śnigucki P. (red.), Parki Krajobrazowe województwa dolnośląskiego, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2004.
 9. Uchwała nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 251, poz. 4508.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
 11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1205.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, t.j., Dz. U z 2013 r., poz. 1232.
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu