BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyszyn Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki polityki turystycznej w euroregionach polsko- czeskich - unifikacja czy dywersyfikacja produktu turystycznego pogranicza?
Trends of Tourism Policy in Polish-Czech Euroregions - Unification or Diversification of Border Tourist Product?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 155-162, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Polityka turystyczna, Euroregiony, Produkt turystyczny, Współpraca regionów przygranicznych
Tourism policy, Euroregions, Tourist product, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka turystyczna w polsko-czeskich euroregionach realizowana jest przez szereg instytucji - od władz centralnych obu państw, wyznaczających jej główne założenia i kierunki działań, po samorządne powiaty i gminy oraz ich stowarzyszenia. Z punktu widzenia kreowania produktu turystycznego pogranicza działania wszystkich instytucji zaangażowanych w jego rozwój powinny być w stosunku do siebie komplementarne. Celem artykułu jest analiza założeń polityki turystycznej wszystkich szczebli dotyczących badanego obszaru oraz, dzięki identyfikacji efektów ww. polityki, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy produkt turystyczny pogranicza polsko-czeskiego zmierza do swego rodzaju unifikacji czy coraz silniejszej dywersyfikacji.(abstrakt oryginalny)

Tourism policy in the Polish-Czech euroregions is accomplished by a number of institutions - from the central authorities of border countries appointing the main objectives and directions, to the autonomous communities and their associations. In terms of creating a border tourist product the activities of all institutions involved in its development should be complementary to each other. The aim of this article is to analyze the assumptions of tourism policy at all levels of the study area and, by means of the identification of its effects, to answer the question whether the tourist product of the Polish-Czech borderland aims at a kind of unification or at greater diversification.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Cele i dotychczasowy przebieg współpracy, [w:] Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, red. H. Dmochowska, GUS, Wrocław 1999.
  2. Dane z biur Euroregionu Glacensis i Euroregionu Pradziad oraz stron internetowych www.euroregion- -glacensis.ng.pl, www.europradziad.pl.
  3. Dokumenty programowe Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Portal Funduszy Europejskich (dostęp: 4.10.2013 r.], [@:) https://www.ewt.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/ Attachments/91/POWT_Polska_Czechy_2007_13.pdf.
  4. Ładysz J., Formalizacja współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia, [w:] Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, red. J. Sikorski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  5. Panasiuk A., Problemy kształtowania polityki turystycznej w Polsce, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki. Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej, Zeszyt naukowy nr 12, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  6. Żochowska M., Marek A., Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euroregionu Glacensis, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu