BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Źródła informacji i rodzaje potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz przydatność informacji w zarządzaniu firmą
Sources of Information and Types of Enterprise's Information Needs and Information Usefulness in Business Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 4, s. 9-15, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Informacja rynkowa, Dostęp do informacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyniki badań
Information source, Market information, Access to information, Enterprise management, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie źródeł i rodzaju potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz przyczyn ograniczonej przydatności niektórych informacji marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy są źródła i rodzaje informacji marketingowych oraz współpraca przedsiębiorstwa z otoczeniem w zakresie pozyskiwania informacji potrzebnych w procesie zarządzania firmą. Artykuł został przygotowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wyników ilościowego badania przeprowadzonego w I kwartale 2014 r. wśród przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem wielkości oraz branży oraz wyników dwóch badań jakościowych (focus group) zrealizowanych w połowie 2014 r. Badanie ilościowe pozwoliło zidentyfikować znaczenie poszczególnych źródeł informacji oraz rodzaje informacji najbardziej przydatne w opinii menedżerów w zarządzaniu firmą. Wyniki badania ilościowego posłużyły też do przygotowania scenariusza badań jakościowych. Uczestnicy grup fokusowych mieli długoletnie doświadczenie menedżerskie i pracy w stowarzyszeniach/zrzeszeniach firm, dzięki czemu ich wiedzę można uznać za reprezentatywną dla środowiska przedsiębiorców, które reprezentowali. Przeprowadzone badania pozwoliły poznać dylematy menedżerów w pozyskiwaniu informacji marketingowych oraz wykorzystywaniu ich w procesie zarządzania firmą. Wyniki badań przyczyniły się do pogłębienia wiedzy w zakresie informacyjnych podstaw zarządzania przedsiębiorstwami różnej wielkości w warunkach chwiejnego rozwoju gospodarczego, silnej konkurencji na rynku oraz dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Artykuł zawiera wnioski, które mogą być użyteczne dla menedżerów w zarządzaniu firmą. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to identify sources and types of enterprises' information needs and reasons for a limited usefulness of some marketing information in enterprise management. The article is of the research nature. The analysis' subject is sources and types of marketing information and cooperation of an enterprise with the environment as regards acquisition of information necessary in the process of business management. The article was prepared on the basis of available subject literature, findings of the quantitative research carried out in the first quarter of 2014 among representatives of management of enterprises differing in terms of size and branch as well as findings of two qualitative surveys (focus groups) carried out in the mid-2014. The quantitative research allowed identification of the importance of individual sources of information as well as types of information most useful in the opinion of managers in business management. The quantitative research findings also served preparation of a scenario for qualitative research surveys. The both focus groups participants had many-year managerial experience and that of work in associations of firms, owing to which their knowledge can be considered as representative for the milieu of entrepreneurs represented by them. The carried out research surveys allowed getting know the managers' dilemmas in acquisition of marketing information and making use of them in the process of business management. The research findings contributed to deepening knowledge in the area of information bases of management of enterprises of different sizes under the conditions of volatile economic development, tough competence in the market and dynamic development of information and communication technologies. The article includes conclusions that may be useful for managers in business management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beatty, J. (2004). Świat według Petera F. Druckera. Warszawa: Studio ЕМKА.
 2. Dejnaka, A. (2014). Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (825), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (36).
 3. Kłosiewicz-Górecka, U. (2014a). Raport z badania jakościowego metodą zogniskowanego wywiadu grupowego nt. Wywiad biznesowy w polskich firmach. Warszawa: IBRKK, SCIP.
 4. Kłosiewicz-Górecka, U. (2014b). Raport z badania jakościowego metodą zogniskowanego wywiadu grupowego nt. Wywiad biznesowy w polskich mikrofirmach. Warszawa: IBRKK, SCIP.
 5. Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Prentice Hall-Rebis.
 6. Kwieciński, M. (1999). Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków-Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 7. Mazurek-Łopacińska, K. (red.) (1998). Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 8. Pilarski, R. i Rawski, W. (2007). Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, (3).
 9. Ratajczyk, R. (2007). Informacyjne uwarunkowania zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Poznań: Wydział Zarządzania AE w Poznaniu.
 10. Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa: PWE.
 11. Szczepaniec, M. (2000). Informacje rynkowe a sukces ekonomiczny firmy. Marketing i Rynek, (2).
 12. Szybki dostęp do informacji przyszłością handlu tradycyjnego (2005). Detal Dzisiaj, (12).
 13. TNS OBOP (2004). Badanie TNS OBOP. Businessman Magazine, (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu