BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowski Franciszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego
Changes in the Spatial Structure of Services and Their Implications for the Labour Market of the Silesian Voivodeship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 26, s. 81-97, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Rynek pracy, Rynek usług
Economic crisis, Labour market, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem analizy jest określenie zmian dokonujących się w usługach województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 2008 (kryzys gospodarczy). Zebrany materiał pozwolił na sformułowanie następujących wniosków: 1. Analiza danych statystycznych oraz wyników badań ankietowych pozwala na stwierdzenie, że w odniesieniu do usług województwa śląskiego trudno mówić o kryzysie gospodarczym, chociaż można zauważyć znaczne spowolnienie rozwoju, które było jednak przesunięte w czasie w stosunku do kryzysu ogólnoświatowego (objęło lata 2010 i 2011). 2. W badanym okresie dokonały się znaczące zmiany poziomu rozwoju usług w gminach województwa śląskiego. Nie zmieniło to jednak ogólnego obrazu rozwoju usług, w którym dominującą pozycję zachowały Katowice. Nastąpiło jednak nieznaczne zmniejszenie przestrzennych dysproporcji w poziomie rozwoju usług. 3. Wzrost liczby pracujących w usługach ograniczył negatywne konsekwencje dla runku pracy. Ustalono, że wysoki poziom rozwoju usług korzystnie wpływa na niższą stopę bezrobocia, jednak brak jest istotnej statystycznie zależności między dynamiką zmian w usługach a podobnymi zmianami w poziomie bezrobocia.(abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to determine the changes occurring in the services of the Silesian Voivodeship with special regard to the period after the year 2008(economic crisis). The collected material enabled the authors to formulate the following conclusions: First of all, the analysis of the statistical data as well as the results of poll research allows the authors to state that there are hardly any reasons to speak of economic crisis with regard to the services provided within the area of the Silesian Voivodeship. Despite the fact that the rate of development was considerably decreased in the area, it still occurred at a delay in comparison to the global crisis (the years 2010 and 2011). Secondly, the investigated period of time revealed considerable changes in the level of service development with regard to municipalities of the Silesian Voivodeship. Little though did it affect the general image of service development, which was still dominated by Katowice. There was, however, a small decrease in spatial disproportions within the level of service development. Thirdly, the increase of employment in services reduced the negative consequences for the labour market. The high level of service development was considered to favourably affect the unemployment rate, although there is no significant statistical relationship between changes in services and similar changes in unemployment level.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak, B., Bartusik, K. (2010). Istota, uwarunkowania i następstwa kryzysu. W: A. Stabryła (red.). Zarządzanie kryzysem. Kraków: Mfiles.pl.
 2. Borchert, I., Mattoo, A. (2009). The Crisis-Resilience of Services Trade, Policy Research Working Paper, 4917. Washington: World Bank. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/04/10497349/crisis-resilience-services-trade.
 3. Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.
 4. Euronews (2010). Wpływ kryzysu gospodarczego na zatrudnienie, 31. Pozyskano z www.pip.gov.pl/ html/pl/prewencja/wsm/doc/euronews31.pdf.
 5. Forlani, E. (2010). Competition in The Service Sector and The Performances of Manufacturing Firms: Does Liberalization Matter? CESifo Working Paper, 2942. File:///E:/Users/uzytkownik/ Downloads/cesifo1_wp2942.pdf.
 6. Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 11.
 7. Januszkiewicz, W. (2011). Kilka refleksji na temat odporności sektora usług na globalną recesję gospodarczą. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 3, Zeszyty Naukowe, 665, 33-40. Uniwersytet Szczeciński.
 8. Kłosowski, F. (2014). Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład wjewództwa śląskiego), Space - Society - Economy, 13, 269-280.
 9. Kłosowski, F. (2008). Usługi. W: M. Tkocz (red.). Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 87-107.
 10. Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia (2009). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 11. Lettice, F., Tschidaa, M., Forstenlechnerb, I. (2013). Managing in An Economic Crisis: The Role of Market Orientation in An International Law Firm. Journal of Business Research. Pozyskano z http://dx.doi.org/10.1016/ j.jbusres.
 12. Nazaruk, J.M. (2013). Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", 75-89.
 13. Nowosielska, E. (2002). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej w latach dziewięćdziesiątych. Prace Geograficzne, 184, Warszawa: IGiPZ PAN, 195-227.
 14. Nyklewicz, K. (2013). Wpływ kryzysu gospodarczego na stosunki zatrudnienia w sektorze usług w Niemczech. W: D. Kotlorz (red.). Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 112-121.
 15. Parysek, J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 16. Runge, A. (2010). Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim. W: Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach, 33-82.
 17. Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in population and economy in śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 89-106.
 18. Stefaniak-Kopoboru, J. (2013). Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego. Zarządzanie i Finanse - Jurnal of Managament and Finanse, 4(4), s. 239-255.
 19. Sitek, J., Runge, J., Kłosowski, F., Runge, A., Petryszyn, J., Pytel, S., Spórna, T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żysko, E. (2013), Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Sosnowiec: SGP WSL.
 20. Śleszyński, P. (2003). Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej, Przegląd Geograficzny, 75(3), 403-432.
 21. Zieliński, M. (2012). Kryzys gospodarczy a sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Oeconomia Copernicana, 2, 57-68.
 22. Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tendencje wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu