BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczuk-Zawiła Marzenna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Postępy w realizacji strategii "Europa 2020"
Progress in the Implementation of the Europe 2020 Strategy
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 1 (230), s. 3-11, wykr.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Zatrudnienie, Strategia Europa 2020, Strategia rozwoju gospodarczego
Social economic development, Employment, Europe 2020 Strategy, Economic development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W czerwcu 2010 r. Rada Europejska zatwierdziła strategię "Europa 2020" - długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020, który zastąpił strategię lizbońską. W nowej strategii przewidziano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Mają być one osiągnięte dzięki realizacji pięciu celów głównych (nadrzędnych), odnoszących się do kwestii zatrudnienia, wydatków na badania i rozwój, klimatu i energii, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Postępy w osiąganiu celów głównych są śledzone przy wykorzystaniu zestawu wskaźników, publikowanych przez Euro-stat. W artykule omówiono zmiany tych wskaźników w latach 2008-2013. Z danych statystycznych wynika, że Unia Europejska poczyniła znaczne postępy w realizacji celów odnoszących się do energii i zmian klimatu oraz edukacji. W tych dziedzinach istnieją duże szanse zrealizowania celów strategii. Osiągnięcie wytyczonych celów w zakresie zatrudnienia, poziomu inwestycji w badania i rozwój oraz na zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie wymagało natomiast większego wysiłku. (abstrakt oryginalny)

In June 2010, the European Council endorsed the "Europe 2020" strategy - a long-term programme of socioeconomic development of the European Union for 2010-2020, which replaced the Lisbon Strategy. The new strategy provides for three mutually reinforcing priorities: smart growth, sustainable development and inclusive growth. They are to be achieved through the implementation of the five main (headline) targets, related to employment, expenditure on research and development, climate and energy, education and poverty and social exclusion. Progress in achieving these objectives is monitored using a set of indicators published by Eurostat. The article discusses the changes in these indicators in the years 2008-2013. On the basis of statistical data it can be concluded that the European Union has made significant progress in achieving the targets relating to energy and climate, as well as education, and these areas are likely to achieve the goals laid out in the strategy. Larger efforts will be needed to reach the objectives referring to employment, investment in research and development, and the reduction of poverty and social exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-in-dicators
  2. Eurostat, "Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy", 2015 edition, 2.3.2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu