BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Propozycje budżetu strefy euro
The Eurozone Budget Proposals
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 1 (230), s. 20-27
Słowa kluczowe
Budżet, Strefa euro, Polityka fiskalna, Państwa członkowskie
Budget, Eurozone, Fiscal policy, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ujawnione przez kryzys słabości europejskiej unii gospodarczej i walutowej (UGW) doprowadziły w ostatnich latach do wielu reform. Mimo to wśród ekonomistów i polityków występuje przekonanie, że system instytucjonalny strefy euro nadal jest niekompletny. Dla poprawy skuteczności funkcjonowania tego systemu (jak i całej UE) proponowane są różne działania dotyczące m.in. zacieśnienia integracji fiskalnej. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł słabości polityki fiskalnej w UE oraz propozycji ich wyeliminowania za pomocą utworzenia budżetu strefy euro. Na tle krótkiego omówienia problemów związanych z realizacją polityki fiskalnej w strefie euro i w całej UE przeanalizowano główne koncepcje budżetu strefy euro, przedstawione przez unijne instytucje (tzw. raport czterech prezydentów i komunikat Komisji) i naukowców. Obejmowały one: (a) automatyczne stabilizatory koniunktury (fundusz na wypadek słabej koniunktury oraz wspólny system zasiłków dla bezrobotnych), (b) budżet strefy euro (zasoby o charakterze dyskrecjonalnym), (c) zabezpieczenie fiskalne dla unii bankowej. Największe możliwości stabilizacyjne - zarówno w odniesieniu do wstrząsów asymetrycznych, jak i tych dotykających całej strefy euro - przyniosłoby utworzenie budżetu centralnego strefy euro. Takie rozwiązanie jest jednak najtrudniejsze do uzgodnienia i wdrożenia, a ponadto w najbliższym czasie nierealne. Wymagałoby zmian w traktatach i znacznego ograniczenia uprawnień fiskalnych państw członkowskich UE, na co nie ma ich zgody. W przypadku wszystkich wspomnianych systemów fiskalnych wyzwaniem jest ocena sytuacji gospodarczej i kryteria podjęcia decyzji o uruchomieniu funduszu oraz finansowanie budżetu. W tej sytuacji podstawowe znaczenie dla zapewnienia stabilności UGW ma konsekwentne przestrzeganie przez państwa członkowskie już istniejących zobowiązań fiskalnych. (abstrakt oryginalny)

The weakness of Economic and Monetary Union (EMU) revealed by the crisis led in recent years to many reforms. However, the economists and politicians believe that the institutional system of the euro area is still incomplete. To improve the effectiveness of the functioning of this system (and the EU as a whole) various measures concerning, among other things, strengthening fiscal integration have been proposed. The objective of the paper was to identify the reasons of weaknesses of the fiscal policies in the EU and proposals to eliminate their reasons through the establishment of the fiscal facility (budget) of the Eurozone. Against the short review of problems of the conduct of the fiscal policy in the Eurozone and in the whole EU, main proposals of the Eurozone budget were discussed. These proposals were presented, both by the EU institutions (in the so-called report of four presidents and in the Blueprint of the Commission), as well as by independent researchers. They include: (a) automatic stabilisers to counteract deep recessions (rainy-day fund and unemployment insurance), (b) euro area fiscal capacity (budget of discretional character), (c) fiscal backstop (for the banking union). The greatest stabilising possibilities - both in the case of asymmetric shocks and of shocks affecting the whole euro area - are offered by the central budget of the euro area. Such a solution is, however, the most difficult one to agree upon and implement, and not possible in the next years. It would require changes in the treaties, and first of all - substantial reduction of fiscal competences of EU member states, what countries do not accept. In the case of all mentioned proposals, an important practical challenge for their application is a proper assessment of the economic situation and right criteria to take decision on the use of the fund as well as ensuring financial means for the fund. In this situation, a crucial condition for the stability of EMU is that all its members enforce constantly the existing fiscal commitments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, (w:) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), NBP, Warszawa 2010, s. 122-123
 2. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzenie. Funkcjonowanie. Międzynarodowa rola euro", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 180-190
 3. A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefq euro, NBP, Warszawa 2014, s. 157
 4. A. D'Alfonso, Rationale behind a euro area "fiscal capacity". Possible instruments including a dedicated budget, "Library Briefing", Library of the European Parliament, 2013
 5. P. Krugman, Revenge of the Optimum Currency Area, http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/06/24/revenge-of-the-optimum-currency-area/?_r=0
 6. A. Sławiński, Strefa euro: Scenariusz alternatywny, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 273/2012
 7. F. Mongelli, European economic and monetary integration, and the optimum currency area theory, "European Economy. Economic Papers", No. 302/2008
 8. A. Fatas, I. Mihov, The euro and the fiscal policy, (w:) Europe and the euro, A. Alesina, F. Giavazzi, (red.), Chicago University Press, 2010, cyt. za: J. Borowski, Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, PWE, Warszawa 2011, s. 56
 9. Ch. Wypłosz, The Eurozone's levitation, (in:) "Completing the Euro-zone Rescue: What More Needs to Be Done?", R. Baldwin, D. Gros, L. Laeven (eds.), A VoxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research, June 2010, s. 35
 10. Rada Europejska, W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a, Bruksela, EUCO 120/122, 2012
 11. D. MacDougall et al., Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration, Volume I, Commission of the European Communities, 1977
 12. Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Brussels, 1989, cyt. za: J. Pisani-Ferry, E. Vihriala, G. Wolff, Options for a Euro-Area Fiscal Capacity, "Breugel Policy Contribution", No. 1/2013
 13. Commission of the European Communities, Stable Money - Sound Finances: Community Public Finance in the Perspective of EMU, "European Economy", No. 53/1993
 14. C. Allard, P. K. Brooks, J. C. Bluedorn, F. Bornhorst, K. Christopherson, F. Ohnsorge, T. Poghosyan, and an IMF Staff Team, Toward a Fiscal Union for the Euro Area, "IMF Staff Discussion Note", September 2013
 15. A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, op. cit. Ich szersze omówienie jest zawarte m.in. w: E. Kawecka-Wyrzykowska, Budżet strefy euro: utopia czy realistyczna propozycja?, (w druku)
 16. J. Von Hagen, Ch. Wypłosz, EMU's Decentralized System of Fiscal Policy, "Economic Papers", No. 306/2008
 17. G.B. Wolff, A budget for Europe's monetary union, "Bruegel Policy Contribution", 2012
 18. Completing the Euro. A road map towards fiscal union in Europe, Report of the "Tommaso Padoa-Schioppa Group", "Studies and Reports", No. 92/2012, Notre Europe, Paris
 19. P. De Grauwe, What Have We Learnt about Monetary Integration since the Maastricht Treaty?, "Journal of Common Market Studies" Vol. 44, No. 4, 2006
 20. D. Gros, The False Promise of a Eurozone Budget, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu