BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bański Jerzy (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa), Czapiewski Konrad Ł. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa), Mazur Marcin (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego : diagnoza i ocena
Development Potentials of the Subcarpathian Voivodeship : Diagnosis and Assessment
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 26, s. 98-112, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Gospodarka, Region, Rozwój regionalny
Development potential, Economy, Region, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena potencjału rozwojowego województwa podkarpackiego na tle innych regionów w kraju ze wskazaniem głównych determinant i barier rozwojowych oraz identyfikacja kluczowych branż gospodarczych regionu. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: "Które sektory gospodarki Podkarpacia mogą przyczyniać się do jego przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami w kraju?". W artykule wykorzystano wyniki projektu pt. "Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego", który był realizowany przez autorów artykułu w 2013 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W badaniach zastosowano szeroki wachlarz metod społecznych (w tym wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe z właścicielami firm, przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych) oraz statystycznych, które pozwoliły zgromadzić bogaty zbiór materiałów empirycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że kluczową rolę w regionie odgrywa potencjał gospodarczy i społeczno-demograficzny.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to assess the development potential of the Subcarpathian Voivodeship in relation to other regions of the country (divided into five categories of potential: demographic and social, natural and cultural, economic, spatial and institutional) indicating the main determinants and barriers of development and the identification of the key sectors of the economy of the region. The basic research question is: Which sectors of the economy in Subcarpathian Region may contribute to its competitive advantage over other regions in the country? During the study a broad range of social (including in-depth interviews and focus group interviews with entrepreneurships, representatives of local government and non-governmental organizations) and statistical methods were used, which allowed to accumulate a vast collection of empirical materials. Based on the research, it was found that the economic and socio-demographic potential plays the key role in the region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego - koncepcja i diagnoza. Studia Obszarów Wiejskich, 14, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
  2. Domański, B., Gwosdz, K. (red.). 2005. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005. Kraków: IGiGP UJ, ARP o/Mielec.
  3. Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 7-24.
  4. Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
  5. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 (2012). Rzeszów: INNpuls.
  6. Sobala-Gwosdz, A. (2005). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
  7. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (2013). Rzeszów: Samorząd Województwa Podkarpackiego.
  8. Ślusarz, G. (2005). Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  9. Wilkin, J. (2003). Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm). W: A. Bołtromiuk (red.). Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 44-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu