BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Realizacja wybranych programów wspierających rolnictwo w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy"
Implementation of Selected Programs Supporting Agriculture in the Landscape Park "Barycz Valley"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 204-213, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo, Parki krajobrazowe, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy
Sustainable development, Agriculture, Landscape parks, National Agri-Environment Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Abstrakt
Ideę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich należy wiązać m.in. z działaniami na rzecz zahamowania odpływu ludności z tych obszarów, a także wspierania częściowo zanikającej działalności rolniczej. Szczególnego znaczenia nabiera na terenach uznanych za cenne przyrodniczo. Wspieranie gospodarowania może dać podstawy do rozwoju zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju. W Polsce narzędziem wspomagającym taki rozwój jest program rolnośrodowiskowy. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań realizacji wybranych pakietów programu rolnośrodowiskowego na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy". Analizie poddano działania możliwe do wprowadzenia na terenie obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. Przeprowadzone analizy są częścią badań związanych z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable rural development, among others, should be connected with measures to inhibit the outflow of people from these areas and to support partially disappearing agricultural activities. This idea gains special importance in areas recognized as environmentally valuable. The support of management may provide a basis for development in accordance with the rules of sustainable development. In Poland, a tool which is supporting such development is the agri-environmental program. This article presents the factors affecting the implementation of selected packages of agri-environmental program within the National Park "Barycz Valley". Actions which can be introduced to protected areas including Natura 2000 areas have been analyzed. The conducted analyzes are part of the research related to the implementation of sustainable development in rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kłodziński M., Zrównoważony rozwój gmin wiejskich na obszarach cennych przyrodniczo, [w:] Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, red. A. Bałtromiuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 2. Kutkowska B., Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 3. Mastalska-Cetera B., Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa na obszarach Natura 2000 na przykładzie Sudetów, [w:] Problemy wdrażania europejskiej sieci Natura 2000 w Sudetach, red. M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera, wyd. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 4. Mastalska-Cetera B., Warczewska B., Agricultural use of rural areas situated within territories of great natural interest, maszynopis, 2013.
 5. Michałowski K., Wiśniewski E., Uwarunkowania realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarach wiejskich środkowowschodniej Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 6. Rudnicki R., Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 7. Spychała A., Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 8. Śnigucki P., Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy", [w:] Ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy", red. M. Krukowski, A. Drabiński, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. 2013.361.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, Dz. U. 04.174.1809.
 11. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, Wrocław 2000.
 12. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu