BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 368, [1] s., wykr., bibliogr.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Inwestycje alternatywne, Inwestycje kapitałowe, Efektywność inwestycji, Produkt
Investment, Alternative investments, Capital investments, Efficiency of investment, Product
Abstrakt
W inwestycjach alternatywnych, a w szczególności w produktach strukturyzowanych, tkwi ogromny potencjał, który może być wykorzystany dla podwyższenia efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności z korzyścią dla inwestorów. Produkty te są efektem ewolucji rynku finansowego i pod wieloma względami przewyższają dotychczasowe rozwiązania. Jednakże inwestycje na dalekich, egzotycznych rynkach w atrakcyjne aktywa, takie jak indeksy renomowanych giełd światowych, strategiczne surowce czy metale szlachetne, są równie ryzykowne i zyskowne jak te, które są notowane na bliższych rynkach. Inwestycja w produkty strukturyzowane wymaga przeprowadzenia dogłębnej analizy zalet i wad tych wehikułów finansowych, analizy prospektu emisyjnego oraz sprawdzenia reputacji i wiarygodności kredytowej emitenta, której najlepszą miarą jest ocena ratingowa. Zrozumienie funkcjonowania skomplikowanej konstrukcji produktów strukturyzowanych oraz licznych formuł i obwarowań w zakresie wypłat zysków może być trudne oraz wymagać znacznej wiedzy z dziedziny finansów.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej. Challenges of the global economy, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
 2. Banasiak M., Gudaszewski W., Hnatiuk M. (2005), Instrumenty struk- turyzowane z ekspozycją na rynki hedge funds, "Rynek Terminowy", nr 2
 3. Barclays Inwestor Solutions (2006), A Guide to Structured Products, http: //www. barclysstructuredproducts.com
 4. Bojarska J., Matysek A. (2002), Indeksowane lokaty inwestycyjne, [w:] Nowe usługi finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 5. Chodhry M. (2004), Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinmann, Birkbeck
 6. Davis H.A. (2005), The Definition of Structured Finance: Result from a Survey, [w:] The Journal of Structured Finance
 7. Dyduch M. (2005a), Empiryczna konstrukcja portfela akcji według uogólnionego statystycznego wariantu modelu Telsera, "Ryzyko i Prognozy", nr 10
 8. Dyduch M. (2005b), Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych, [w:] Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, Warsztaty doktoranckie'05, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 9. Dyduch M. (2006), Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'05, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 10. Dyduch M. (2007), Model WS w ujęciu fundamentalnej analizy porównawczej, [w:] Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, red. W. Szkutnik, Studia Ekonomiczne, nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 11. Dyduch M. (2009a), Analiza porównawcza portfeli fundamentalnych z portfelem zbudowanym na podstawie kryterium wielu czynników, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, red. P. Chrzan i T. Czernik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 12. Dyduch M. (2009b), Budowa nieklasycznych portfeli akcji, [w:] Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej, red. J. Pociecha, Studia i Prace, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 13. Dyduch M. (2010a), Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym, [w] Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2010, Sympozja i Konferencje KKMU, nr 5, Fundacja studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków
 14. Dyduch M. (2010b), Przestrzenno-czasowa analiza atrakcyjności finansowych produktów strukturyzowanych, [w:] Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Konferencja naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Łódź
 15. Dyduch M. (2010c), Sytuacja i rola produktów strukturyzowanych w Polsce, [w:] Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 16. Dyduch M. (2010d), Szacowanie indeksu WIG-SPOŻYW w przedziałach n-czasowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 29
 17. Dyduch M. (2010e), Szacowanie wskaźnika inflacji współczynnikami transformaty falkowej, [w:] Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju, red. B. Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 18. Dyduch M. (2010f), Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko' 10, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 19. Dyduch M. (2010g), Znaczenie produktów strukturyzowanych w Polsce, [w:] Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 20. Dyduch M. (2011a), Analiza porównawcza produktów strukturyzowanych wyemitowanych na Polskim rynku finansowym w latach 2001-2010, [w:] Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2011, Sympozja i Konferencje KKMU, nr 6, Fundacja studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków
 21. Dyduch M. (2011b), Badanie atrakcyjności produktów strukturyzowanych o subskrypcjach zakończonych w 2009 i 2010, Zeszyty Naukowe, nr 24, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo ŚWSzZ, Katowice
 22. Dyduch M. (2011c), Grupowanie produktów strukturyzowanych, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann i A. Szpulak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 23. Dyduch M. (201ld), Konstrukcja i ocena efektów zastosowania alternatywnego narzędzia do wyznaczania miernika fundamentalnej siły spółek, [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, Studia Ekonomiczne, nr 66, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 24. Dyduch M. (2011e), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, red. A. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 25. Dyduch M. (2011f), Próba zastosowania modeli neuronowych do prognozowania liczby urodzeń żywych, [w:] Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji-aspekty pozytywne, Studia Ekonomiczne, nr 95, red. M. Balcerowicz-Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 26. Dyduch M. (2011g), Przestrzenno czasowa analiza handlu zagranicznego Polski, [w:] Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Konferencja naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 27. Dyduch M. (2011h), Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty strukturyzowane, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'11, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 28. Dyduch M. (2011j), Syntetyczny miernik rozwoju inwestycji i sztuczna sieć neuronowa, [w:] Współczesna gospodarka-wyzwania i oczekiwania, red. B. Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 29. Dyduch M. (201lk), Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia, Tendencje światowe a polski rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 30. Dyduch M. (2011l), Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
 31. Dyduch M. (201 Im), Wycena produktu strukturyzowanego na przykładzie lokaty strukturyzowanej Stabilna złotówka, [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, Studia Ekonomiczne, nr 66, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 32. Dyduch M. (2012), Szacowanie rentowności instrumentów bankowych na przykładzie lokaty inwestycyjnej, [w:] Metody analizy danych, Zeszyty Naukowe, nr 898, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 33. Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane, "Studia Ekonomiczne", nr 124
 34. Dyduch M., Szkutnik W. (2011i), Rynek walutowy - model prognostyczny kursu euro, [w:] Zeszyty Naukowe, nr 24, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo SWSzZ, Katowice
 35. Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U. (2007), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa
 36. Gudaszewski W., Hnatiuk M.(2005), Zasady konstruowania strukturyzo- wanych instrumentów finansowych, "Rynek Terminowy", nr 28
 37. Hadaś-Dyduch M. (2013a), Efektywność inwestycji w Bankowe Papiery Wartościowe, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 59
 38. Hadaś-Dyduch M. (2013b), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne i informatyczne, Studia Ekonomiczne, nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 39. Hadaś-Dyduch M. (2013c), Metoda wspomagająca wycenę składowych inwestycji alternatywnych, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 40. Hadaś-Dyduch M. (2013d), Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem transformaty falkowej na przykładzie wskaźnika inflacji, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2 (34), red. S. Forlicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław
 41. Hadaś-Dyduch M. (2013e), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001-2010, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2 (34), red. S. Forlicz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław
 42. Hadaś-Dyduch M. (2013f), Stopa bezrobocia jako instrument bazowy lokaty strukturyzowanej, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 43. Hadaś-Dyduch M. (2013g), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 63
 44. Hadaś-Dyduch M. (2013h), Wycena produktu bankowego na przykładzie lokaty indeksowej, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. V Forum Naukowe UE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 45. Hadaś-Dyduch M. (2013i), Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe". Nauka dla Praktyki", nr 1
 46. Hadaś-Dyduch M. (2013j), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, "Studia Ekonomiczne", nr 136
 47. Hadaś-Dyduch M. (2014a), Charakterystyka rynku produktów strukturyzowanych oferowanych w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zakończonych w latach 2000-2013, "Wiadomości Ubezpieczeniowe". Nauka dla Praktyki", nr 2
 48. Hadaś-Dyduch M. (2014b), Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko' 14, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 49. Hadaś-Dyduch M. (2014c), Inwestycje alternatywne z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, red. J. Lisowski, K. Łyskawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznali
 50. Hadaś-Dyduch M. (2014d), Koncepcja oceny efektywności finansowej inwestycji w certyfikaty dyskontowe na przykładzie LOTOS SA, "Studia Ekonomiczne", nr 181
 51. Hadaś-Dyduch M. (2014e), Non-classical Algorithm for Time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review", No. 13(4)
 52. Hadaś-Dyduch M. (2014f), The Market for Structured Products in the Context of Inflation, [w:] Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, red. M. Papież, S. Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings.html
 53. Huicik-Gaicka S. (2008), Produkty strukturyzowane jako alternatywne instrumenty finansowe, http://www.inwestycje.pl
 54. Kolman P., (2008) Detaliczny rynek produktów strukturyzowanych, http://www.bankier.pl
 55. Korczakowski D. (2004), Lokaty inwestycyjne - źródło nieograniczonych dochodów? http://www.privatebanking.pl
 56. Kupiecka E. (2006), Inwestycje alternatywne dla inwestorów indywidualnych, http://www.aii.pl
 57. Krasoń M., Szeliński M. (2010), Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce w roku 2009. Raport analityczny, http://www.structus.pl
 58. Krzywda M. (2010), Produkty strukturyzowane w praktyce, Złote Myśli, Gliwice
 59. Materiały wewnętrzne Banku BPH 2013
 60. Mickiewicz Ł. (2008), Produkty strukturyzowane w Polsce, Raport Open Finance, http://www.open.pl
 61. Miziołek T. (2001), Produkty gwarantowane, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11/131
 62. Miziołek T. (2007), Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału, [w:] Inwestycje finansowe, red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa
 63. Mokrogulski M., Sepielak P. (2010), Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
 64. Pilawa S. (2001), Lokaty indeksowane, "Twój Pieniądz", nr 7-8
 65. Przybylska-Kapuścińska W., Ziarno-Siwek U. (2002), Nowe usługi finansowe w Polsce, Debiuty Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 66. Raszczyk R. (2008), Nowe możliwości inwestycyjne na GPW - produkty strukturyzowane, Konferencja naukowo-szkoleniowa Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Łódź
 67. Satyajit D. (2005), Structured Products Vol Ą: Equity, Commodity, Credit and New Markets, John Wiley and Sons, Singapore
 68. SEC Rule 434 (2005), Prospectus Requirements in Firm Commitment Underwritten Offerings of Securitem for Cash, "Securities Exchange Act Release", No. 51094
 69. Szkutnik W. (2003), Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 70. Szkutnik W. (2011), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i stan gospodarki w okresie następującym po kryzysie społeczno-gospodarczym, Monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 71. Wróbel Ł. (2008), Produkty strukturyzowane w Polsce, Open Finance, http: / / www.inwestycje.pl
 72. Wyszyński A. (2008), Produkty strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Szczecin
 73. Zaremba A. (2009), Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice
 74. [www 1] http://analizy.pl (dostęp 10.05.2013)
 75. [www 2] http://www.aegon.pl (dostęp 10.05.2013)
 76. [www 3] http://www.aii.pl (dostęp 10.12.2013)
 77. [www 4] http://www.aliorbank.pl (dostęp 10.12.2011)
 78. [www 5] http://www.aviva.pl (dostęp 10.05.2013)
 79. [www 6] http://www.axa.pl (dostęp 10.05.2013)
 80. [www 7] http://www.bankier.pl (dostęp 11.05.2012)
 81. [www 8] https://barxis.barcap.com (dostęp 10.05.2014)
 82. [www 9] http://www.bnpparisbas.com (dostęp 10.12.2013)
 83. [www 10] http://www.bph.pl (dostęp 15.09.2013)
 84. [www 11] http://www.cms.expander.pl (dostęp 10.11.2012)
 85. [www 12] http://www.citibank.pl (dostęp 10.12.2013)
 86. [www 13] http://www.derywaty.com (dostęp 10.12.2013)
 87. [www 14] http://www.bankmillemiium.pl (dostęp 10.05.2013)
 88. [www 15] http://www.gpw.pl (dostęp 10.01.2012)
 89. [www 16] http://www.inwestycje.pl (dostęp 10.05.2013)
 90. [www 17] http://www.InwestycjeAlternatywne.pl (dostęp 10.05.2011)
 91. [www 18] http://www.kbctfi.pl (dostęp 10.05.2013)
 92. [www 19] http://www.knf.gov.pl (dostęp 10.05.2010)
 93. [www 20] https://www.linkedin.com (dostęp 10.01.2013)
 94. [www 21] http://www.money.pl (dostęp 10.05.2013)
 95. [www 22] http://www.nordeapolska.pl (dostęp 11.01.2010)
 96. [www 23] http://www.online.citybanlc.pl (dostęp 10.05.2013)
 97. [www 24] http://www.parkiet.com. (dostęp 10.05.2006)
 98. [www 25] http://www.pzu.pl (dostęp 10.05.2013)
 99. [www 26] http://www.privatebanking.pl (dostęp 10.05.2013)
 100. [www 27] http://www.raiffeisenpolbank.com (dostęp 10.05.2013)
 101. [www 28] http://www.rbcprivatebanking.com.pl (dostęp 1.09.2006)
 102. [www 29] http://www.rzeczpospolita.pl (dostęp 10.05.2013)
 103. [www 30] http://www.structus.pl (dostęp 19.12.2013)
 104. [www 31] http://www.trend.biz.pl (dostęp 10.11.2012)
 105. [www 32] http://www.trustnet.com (dostęp 10.01.2011)
 106. [www 33] http://www.wealth.pl (dostęp 10.12.2013)
 107. Dyrektywa Komisji 2003/124/WE. Dyrektywa Komisji 2003/125/WE
 108. Dyrektywa Komisji 2004/72/WE
 109. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2003/6/WE
 110. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z 4 listopada 2003 r.
 111. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, Dz.U. Nr 113, poz. 774
 112. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
 113. Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami
 114. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 01.120.1300 j.t
 115. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Dz.U. Nr 184, poz. 1539
 116. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe, Dz.U. 1997, Nr 140 poz. 939
 117. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. z dnia 3 października 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacją
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu