BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mijal Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Aspekty prawne konkurencyjności specjalnych stref ekonomicznych
Legal Aspects of Competitiveness of Special Economic Zones
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 214-222, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Konkurencyjność, Państwo
Special economic zones, Competitiveness, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uprzywilejowane prawnie i ekonomicznie obszary gospodarcze, podobnie jak podmioty w nich funkcjonujące, powinny cechować się konkurencyjnością. Ten aspekt został nadany specjalnym strefom ekonomicznym w Polsce przez zastosowanie licznych preferencyjnych instrumentów prawnych, w tym zwolnienia z podatku dochodowego. Rzeczone rozwiązania ustawowe nie pozostają jednak bez wpływu na jakość konkurencji na rynku, wywołując niekorzystne dla niego efekty. W czasach swobodnego przepływu kapitału, a zarazem ograniczeń fiskalnych państwa szczególnie istotny staje się również poziom inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

Economically and legally privileged economic zones, as well as business entities operating in them, should be characterized by competitiveness. This aspect has been given to Special Economic Zones (SEZ) in Poland by the application of various legal instruments, including tax breaks. Nevertheless, mentioned statutory solutions have an impact on the quality of competition on the market, causing also adverse effects. In times of free movement of capital and the state's fiscal constraints, the level of investments in Special Economic Zones becomes particularly important. Therefore, the article concerns the evaluation of competition between SEZ in Poland and areas of a similar nature in the Czech Republic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazydło A., Smętkowski M., Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 2. Bielski M., Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 3. Cukrowski J., Jakubiak M., Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 4. Frańczuk M., Preferencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 5. Harasim J., Istota i źródła konkurencyjności banku, [w:] Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, red. J. Harasim, AE Katowice, Katowice 2009.
 6. Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris 1996, [w:] M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
 7. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 8. Jurczyk Z., Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej przez Komisję Europejską, "Prawo Unii Europejskiej" 2004, nr 9.
 9. Efektywność pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, red. R. Kisiel, W. Lizińska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012.
 10. Kitowski J., Próba oceny efektywności finansowej działalności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, red. R. Borowiecki, M. Dziura, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 11. Makieła Z., Europark Mielec - specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 5, Warszawa-Kraków 2003.
 12. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 13. Pastusiak R., Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548.
 15. Sedmihradsky M., Klazar S., Tax Competition for FDI in Central-European Countries, [w:] CESifo Working Paper Series No. 647, University of Economics, Prague 2002.
 16. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 17. Tałasiewicz A., Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 18. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 19. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE nr C 115 z 9.5.2008 r.
 20. Trojak A., Wiedermann K., Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" 2009, nr 12.
 21. Typa M., Polskie specjalne strefy ekonomiczne na tle stref działających w innych krajach Unii Europejskiej, www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/pracownicy/magdalena_typa/01_MT_tekst.pdf (dostęp: 22.09.2013).
 22. UNCTAD/UN, World Investment Report 2013.
 23. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86.
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu