BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sass Roman (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)
Tytuł
Potencjał wytwórczy gospodarstw Beneficjentów Projektu "Nowy zawód - nowa szansa"
Farm's Production Potential of the Beneficiaries of the "New Job - New Opportunity" Project
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 244-250, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rolnictwa, Rozwój zawodowy pracownika, Inwestycje, Rozwój
Farming potential, Professional development of employees, Investment, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była charakterystyka gospodarstw beneficjentów projektu "Nowy zawód - nowa szansa" pod względem posiadanego potencjału, skali produkcji, dokonanych w minionych latach inwestycji i zamierzeń inwestycyjnych. Analizie poddano 1242 indywidualne plany reorientacji zawodowej uczestników projektu. Z przeprowadzonych badań w 2012 r. wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają rolnicy i członkowie ich rodzin wywodzący się z gospodarstw towarowych o powierzchni 5-30 ha. Z kolei reorientacją nie są zainteresowani rolnicy z nierozwojowych, najmniejszych gospodarstw do 5 ha, są to najprawdopodobniej rolnicy starsi o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli strategie przetrwania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is the characteristics of farms of beneficiaries of the project "New profession, new chance" from the point of view of possessed potential, scale of production, investments conducted within the past years as well as investment plans. 1242 Individual Plans of Vocational Reorientation of the project's participants were analysed It results from the conducted studies, that the vocational reorientation's readiness is declared by farmers and members of their families coming from commercial farms of the area of 5-30 hectares. On the other hand, farmers from the smallest non-developmental farms up to 5 hectares are not interested in reorientation, there are most probably older farmers of low qualifications and small mobility, who have assumed the survival strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkel I. 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa, s. 65-86.
  2. Frenkel I. 2001: Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 98-153.
  3. Frenkel I. 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 84-89.
  4. Frenkel I. 2012: Pracujący w gospodarstwach rolnych, Tendencje zmian w latach 2005- 2010, [W:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 61-91.
  5. Józwiak W. 2008: Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkowstwa-kwestie efektywności i konkurencyjności, IERIGŻ, Program Wieloletni 2005-2010, nr 181, Warszawa, s. 69-71.
  6. Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich, założenia do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 79.
  7. Sass R. 2013: Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w skali województw, Zag. Dor. Roln., nr 2, CDR Oddział w Poznaniu, s. 44.
  8. Sikorska A. 2013: Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zag. Ekon. Roln., nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu