BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siek Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Bogactwo. Przyczynek do katolickiego ujęcia tej kategorii
Wealth. Contribution to the Catholic Approach towards the Notion
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2015, vol. 18, nr 2, s. 43-54, bibliogr. 22 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Poglądy filozoficzne, Człowiek a praca
Catholic social teaching, Philosophical thought, Human and labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem pracy człowieka był wielokrotnie analizowany na gruncie różnych systemów filozoficznych, religijnych, ekonomicznych czy socjologicznych. Istnieje też wiele różnorodnych koncepcji i ocen dotyczących tego zjawiska. Począwszy od tego, że deprecjonuje się pracę, twierdząc, że jest w życiu człowieka ciężarem i należy jej unikać, aż do pełnej jej afirmacji, przy założeniu, że człowiek poprzez nią tworzy rzeczywistość, w której żyje. Ocena pracy jest uzależniona od wielu czynników wykraczających poza ramy gospodarcze, problem pracy może zatem dawać możliwość pełniejszego poznania danej kultury społecznej. Najważniejszym czynnikiem skłaniającym człowieka do podejmowania pracy jest chęć zdobycia pewnego zasobu dóbr materialnych. Stosunek do pracy zarówno jednostek, jak i społeczeństw oraz ich postawa wobec bogactwa może stanowić punkt wyjścia do dokonywania oceny danej kultury. Stanowisko odnośnie do dóbr materialnych może być też pomocne w poznaniu kondycji człowieka doby globalizacji. Samo pojęcie bogactwa nie jest jednolite i zależy od kręgu kulturowego, w którym się je rozpatruje. Dobra materialne, będące wyznacznikiem bogactwa, stanowią jeden z jego aspektów. W niniejszym tekście przybliżę katolickie stanowisko wobec bogactwa zawarte w wybranych encyklikach społecznych. (fragment tekstu)

The article presents issues concerning the interpretation of the phenomenon of wealth in the context of Christian thought. From beginning, philosophical thought has been engaged in problems of tangible property and its influence on the human condition. The great philosophers indicated a way that the person should refer to the goods of this world. Plato, Aristotle, Seneca - each of them, according to his own vision of man and the world, referred in his texts to the problem of wealth. Equally significant contributions has been made by the monotheistic religions, Judaism and Christianity. Along with the development of the Church, this phenomenon stood out as an essential point of teaching. Primitive and post-apostolic church, to some extent out of necessity, took polemics with the outside world. Separating faith from matters of management, with its beginning in the Enlightenment, shaken the moral underpinnings of the deeds related to wealth. Marxist philosophy gave impulse to another reflection of the Church over economic phenomena. Leon XIII and his Rerum novarum are a milestone in Catholic thought on negative phenomena within the economy. The Holy Father portrayed threats resulting from the Marxist concept, showing an anthropological concept which was appropriate from the point of view of the Christianity. Social and later encyclicals, treat issues related to wealth from the Christian anthropology standpoint. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 2. Benedykt z Nursji, Reguła, tłum. A. Świderkówna, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1994.
 3. Beyer P., Religia i globalizacja, tłum. T. Kunz, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005.
 4. Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Wydawnictwo im. Ossolińskich, Wrocław 2005.
 5. Dylus A., Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994.
 6. Gałkowski J., Ziemski los człowieka. Jana Pawła II myśl o pracy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 7. Jan Paweł II, Centessimus annus, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_2.html#m4.
 8. Jan Paweł II, Laborem exercens, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html.
 9. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis.
 10. Klemens Aleksandryjski, Który człowiek bogaty może być zbawiony?, tłum. J. Czuj, Wydawnictwo APOSTOLICUM, Kraków 1995.
 11. Knowles D., D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, tłum. R. Turzyński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
 12. Leon XIII, Rerum novarum, tłum. J. Piwowarczyk, Wydawnictwo TUM, Wrocław 1996.
 13. Michalski M., Człowiek, praca, kultura, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 14. Paweł VI, Populorum progressio, http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/populorum_progressio/populorum_progressio.html.
 15. Pius XI, Quadressimo anno, s. 72, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quadragesimo_anno_15051931.html.
 16. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. Ramocka M., Zagadnienie lichwy w ujęciu wielkich religii monoteistycznych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2008, vol. 11, nr 1, s. 297-302, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_01_ramocka_297_302.pdf.
 18. Saint Thomas, Summa Theologiae.
 19. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 20. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, http://www.kns.gower.pl/slownik/bogactwo.html.
 21. Wilk P., Armia zachłannych, "Tygodnik Powszechny", nr 34 (3346), s. 22.
 22. Zwoliński A., Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/8722
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu