BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałek Rudolf (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Peszek Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Charakterystyka wybranych cech producenta rolnego w badaniu postępu naukowo-technicznego
Characteristic of the selected agricultural producer's properties in examining scientific and technological development
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 231-239, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Postęp naukowo-techniczny, Wykształcenie
Agriculture, Progress in science and technology, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizie poddano wybrane cechy bezpośredniego producenta rolnego, tj. wiek, wykształcenie, rok objęcia gospodarstwa, wykorzystanie komputera do celów rolniczych. Badania były przeprowadzone w formie wywiadu kierowanego w 10. gminach Polski południowej pod kątem cech rolnika jak i prowadzonego przez niego gospodarstwa. Artykuł stanowi wstęp do publikacji określającej stopień powiązania wykształcenia rolnika ze wskaźnikami rolniczo-ekonomicznymi wyliczanymi na podstawie danych pochodzących z gospodarstwa [Michałek, Peszek 2012]. Rolnicy zostali podzieleni na cztery grupy w zależności od posiadanego wykształcenia. Następnie, przy takim podziale, rozpatrywano rodzaj wykształcenia, wiek, rok objęcia gospodarstwa i wykorzystanie komputera. Tylko 11% respondentów posiadało wykształcenie wyższe, najliczniejszą grupę stanowili rolnicy z wykształceniem średnim. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta wykorzystanie komputera do celów rolniczych. Z uwagi na specyfikę regionu Małopolski, pomimo szerokiego zakresu badań, wyniki można odnieść tylko do tego regionu.(abstrakt oryginalny)

Selected properties of a direct agricultural producer, such as age, education, year of taking up a farm, using a computer for agricultural purposes were analysed. The research was carried out in a form of investigation managed in 10 districts of the South Poland in relation to farmer's features as well as in relation to a farm managed by him. The article constitutes an introduction to publication, which describes a degree of relation between farmer's education and agricultural and economical indexes calculated on the basis of data from farms [Michałek, Peszek 2012]. Farmers were divided into four groups in relation to their eduction. Then, at such division, type of education, age, year of taking up a farm and using a computer were consdered. Only 11% of respondents were highly educated, farmers with secondary school education constituted the most numerous group. Along with the growth of education, the use of a computer for agricultural purposes increases. In relation to specificity of Małopolska region, despite a broad scope of research, the results may be referred only to this region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. (2005): Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich. Studia obszarów wiejskich. Tom VIII. Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa, 9-20.
  2. Bański J., Rydz E., (red.) (2002): Problemy społeczne wsi. Studia obszarów wiejskich. Tom II. KGRiGŻ PTG, ZBTOW IGiPZ PAN. Warszawa, ISSN 1642-4689.
  3. Czykier-Wierzba D. (2008): Czynniki wpływające na konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, 4-5, 93-106.
  4. Gałczyńska B., Kulikowski R. (1986): Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie a efekty produkcyjne. Przegląd Geograficzny, 58-4, 783-793.
  5. Łysoń P. (2006): Rozwój obszarów wiejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 - uwarunkowania, wyzwania, możliwości, rekomendacje. Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013. IERiGŻ - PIB, 24, 33-43.
  6. Michałek R., Kuboń M. (2009): Postęp naukowo-techniczny i jego skutki społeczno-ekologiczne. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 207-212.
  7. Michałek R, Peszek A. (2012): Wykształcenie rolnika a wskaźnik postępu naukowo-technicznego i wskaźnik efektywności postępu. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 241-248.
  8. Peszek A. (2011): Wpływ wykształcenia bezpośrednich producentów rolnych na efektywność postępu naukowo-technicznego. Praca doktorska, UR Kraków.
  9. Sawicka E., Wołoszyn J. (2007): Wiedza rolników jako determinanta rozwoju gospodarstw rolnych. [w:] (red. Piech, Skrzypek) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. Warszawa, 262-275.
  10. Stanisz A. (2007): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I, II. StatSoft Polska, Kraków, Tom I: ISBN 978-83-88724-18-3, Tom II: ISBN 978-83-88724-30-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu