BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszek Dominika (Politechnika Opolska)
Tytuł
Analiza przebiegu automatycznego procesu dozowania wybranych składników paszy drobiowej w warunkach przemysłowych
Analysis of the course of an automatic dosing process of the chosen poultry fodder ingredients in industrial conditions
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 221-229, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Maszyny i urządzenia
Animal feed production, Feed industry, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przemysłowej wytwórni pasz. Przedmiotem badań była analiza równomierności procesu automatycznego dozowania poszczególnych surowców paszy dla drobiu: kreda pastewna drobnoziarnista, kreda pastewna gruboziarnista oraz otręby pszenne podczas 9 cykli. Na podstawie różnicy masy zadanej do uzyskanej określono poprawność pracy urządzenia dozującego. W ocenie tej posłużono się analizą reszt prostej regresji liniowej. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie przebiegu procesu naważania wybranych składników. Dodatkowym elementem było wykonanie statystycznej analizy porównawczej (test Kruskala-Wallisa), której wyniki wskazały na istotne statystycznie różnice w przebiegu procesu automatycznego dozowania poszczególnych składników paszy.(abstrakt oryginalny)

This work presents the results of research carried out at the fodders manufacturing company. A process of automatic dosing of particular ingredients of fodders for poultry was being analysed: fine-grained fodder chalk, coarse-grained fodder chalk and of wheat bran during nine cycles. On the basis of the difference of the preset weight and the obtained weight a correctness of the functioning of the automatic dispensing system was defined. For this assessment the analysis of rests of the straight linear regression was used. The obtained results present differences between the dosing process of chosen components. Additionally, a statistical comparative analysis was carried out using the Kruskal-Wallis test, which showed statistically significant differences of the dispensing process of particular feed ingredients.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A. D. (2005): Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa, ISBN 83-01-14548-X.
  2. Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M. (1994): Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniania nasion zbóż na paszę. Wyd. ATR-OPO, Bydgoszcz.
  3. Grochowicz J. (1996): Technologia produkcji mieszanek paszowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN 83-09-01656-5.
  4. Jamroz D. (2009): Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 9788301142766.
  5. Jankowski J. (1983): Wagi i ważenie w przemyśle i handlu. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN 8320403855.
  6. Nawrocki L., Grela E.R. (2011): Technika i zasady w żywieniu świń. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań, ISBN 978-83-929756-2-5.
  7. Panasiewicz M. (1999): Postępy w technice precyzyjnego dozowania i naważania składników. Część I. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1, 41-43.
  8. Stanisz A. (2001): Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na przykładach z medycyny. StatSoft, Kraków, ISBN 83-88724-05-3.
  9. PN-71/C-04501 Analiza sitowa - wytyczne wykonywania.
  10. PN-73/R-74007 Ziarno zbóż - oznaczanie gęstości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu