BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Wąsewicz Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce
The Expected Model of a Cadastre in Poland
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2015, vol. 3, nr 1, s. 27-43, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Podatek katastralny, System katastralny, Podatek od nieruchomości, System podatkowy
Real estate cadastre, Ad valorem tax, Land registry system, Property tax, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Katastrem nieruchomości jest oparta na mapie urzędowa ewidencja gruntów i budynków oraz innych obiektów, które stanowią przedmiot opodatkowania, a także źródło informacji o podmiotach katastralnych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, stanowi on zatem instytucję prawa, która w odbiorze społecznym jest postrzegana jako zapewniająca ład prawny w zakresie ustalenia zasięgu praw, poczucia bezpieczeństwa wynikającego z faktu ujawnionych w nim wpisów przedmiotowych oraz możliwości dochodzenia swoich racji w ramach postępowania rejestrowego. Jednakże dotychczasowy kształt tego rejestru nie spełnia oczekiwań społecznych. Proponowana reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce (kataster) napotyka jednakże na wiele barier, takich jak: bariera formalno-prawna, polityczna, finansowa czy społeczna. (abstrakt oryginalny)

A cadastre is a based on a cadastral map official register of land, property and other utilities that constitute subjects of taxation as well as the source of information on cadastral objects. as indicated in the reference books, it constitutes an institution of law, which in the social perception is seen as providing legal order in the scope of establishing the range of laws, of the sense of security resulting from the fact of the entering of the subjects of taxation and the possibility to exert one's rights under the registration proceedings. However, the current shape of the register does not meet social expectations. the suggested reform of the taxation of property in Poland (cadastre) meets numerous obstacles such as a formal and legal, political, financial or social barrier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciak J., Wąsewicz B., Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, "Prawo Budżetowe Państwa i samorządu" 2014, nr 4(2), s. 9-30.
 2. Bydłosz J., Kataster 3D i normalizacja w katastrze w Polsce i na świecie, AGH Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, http://www2.geod.agh.edu.pl/~jb/kataster3D/wyklad.pdf, (dostęp: 22.08.2014 r.).
 3. Bydłosz J., Kataster wielowymiarowy na świecie i uwarunkowania jego implementacji w Polsce, AGH w Krakowie, Katedra Geomatyki, http://www.gdmc. nl/3dcadastre/literature/3Dcad_2012_29.pdf, (dostęp: 22.08.2014 r.).
 4. Etel L., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155, http:// biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-155.htm, (dostęp: 06.02.2015).
 5. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.
 6. Felcenloben D., Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, Katowice 2009.
 7. Felcenloben D., Istniejący i oczekiwany model katastru nieruchomości, http:// www.geodezjaszczecin.org.pl/stara_strona/ konferencje/ konf2010/k03.html, (dostęp: 23.08.2014 r.).
 8. Felcenloben D., Rozgraniczenie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, Wydawnictwo Gall, Katowice 2008.
 9. Krawczyk M., Powszechna taksacja nieruchomości - istota i znaczenie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009 nr 3, s. 49-67.
 10. Nowak A., Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw [w:] D. Kopycińska (red), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 11. Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Lexis Nexis Polska sp. z o.o., Warszawa 2010.
 12. Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2013 nr 4, s. 125-137.
 13. Strona internetowa grupy roboczej do spraw katastru 3D komisji 3 i 7 Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodetów FIG ( FIG Joint Commission 3 and 7 Working Group on 3D Cadastres ) http://www.gdmc.nl/3DCadastres/, (dostęp: 6.02.2015r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu