BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych
Determinants of Internal Systems of Ensuring the Quality of Education at Polish Universities
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 185-196, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Standardy jakości, Regulacje prawne
Higher education, Quality education, Quality standards, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie wybranych uwarunkowań funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do polskich szkół wyższych. Uwaga autorki koncentruje się na międzynarodowych standardach i wskazówkach dotyczących elementów systemu zapewnienia jakości, związanych z Procesem Bolońskim oraz wybranych regulacjach prawnych z tego zakresu obowiązujących w Polsce. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 79 polskich szkołach wyższych, dotyczące wybranych elementów wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w kontekście europejskich standardów i wskazówek z tego zakresu. Analiza wyników badań wskazuje, że działania realizowane w badanych uczelniach w ramach funkcjonujących systemów są zgodne z europejskimi standardami i wskazówkami. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the selected determinants of functioning of internal systems of ensuring the quality of education related to Polish universities. The author's attention is focused on the international standards and guidelines concerning elements of the system of quality ensuring connected with the Bologna Process and the selected legal regulations in this respect in force in Poland. In the article, there are presented findings of surveys conducted at 79 Polish universities concerning the selected elements of internal systems of assurance of the quality of education in the context of European standards and guidelines in this respect. An analysis of the findings shows that the measures implemented at the universities surveyed within the framework of the functioning systems are compliant with the European standards and guidelines. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchner-Jeziorska A. (2010), Polska wobec wyzwań strategii lizbońskiej, (w:) Buchner-Jeziorska A., Dziedziczak-Foltyn A. (red.), Proces Boloński. Ideologia i praktyka edukacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Chmielecka E. (1999), Założenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, (w:) Woźnicki J. (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 3. Kells H.R. (2000), Procesy samooceny. Przewodnik do samooceny w szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 4. Kraśniewski A. (2009). Proces Boloński - to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 5. Lisiecka K. (2001), Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, (w:) Lisiecka K. (red.) Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2012 r., poz. 983).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1232).
 9. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (2005), Materiały z konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen 19-20 maja 2005 r., Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Warszawa.
 10. Uchwała nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, http://pka.edu.pl/Dokumenty/Uchwaly/statut_final_10.11.2011.pdf [dostęp: 28.04.2014]
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 12. Vroeijenstijn A.I. (1995), Improvement and Accountability: Navigating between Scylia and Charybdis. Guide for External Quality Assesment in Higher Education, (w:) Higher Eduaction, Policy Series 30, Jessica Kingsley Publishers, London.
 13. Wawak T. (2012), Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu