BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Innowacje społeczne na rynku pracy
Social Innovations in the Labour Market
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 209-220, tab., wykr., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Rynek pracy, Zatrudnienie, Innowacje
Social innovations, Labour market, Employment, Innovations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest analiza uwarunkowań innowacji społecznych podejmowanych na rynku pracy w Polsce oraz prezentacja jednego z innowacyjnych rozwiązań. Uzasadnieniem dla podjętej problematyki była przeprowadzona w ramach artykułu analiza rynku pracy w kontekście zatrudnienia, wskazanie problemów związanych z aktywnością zawodową ludności w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy były zmiany wskaźnika zatrudnienia w trzech grupach wiekowych: w grupie ludności w wieku 15-64, 15-24 oraz 55-64 lat. Okres analizy dotyczył kwartalnych danych o wskaźniku zatrudnienia za lata 2000-2013. Surowe dane zostały wygładzone sezonowo przy zastosowaniu metody Census X-12. W opracowaniu posłużono się metodami statystycznymi z zakresu analizy szeregów czasowych. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy niż przeciętna wartość wskaźnika w Unii Europejskiej. Grupy zawodowe, które charakteryzują się najniższą aktywnością zawodową to grupy ludności w wieku 15-24 oraz 55-64 lata. Służby zatrudnieniowe, organizacje rządowe i pozarządowe poszukują skutecznych rozwiązań. Drogą do zmiany istniejącego stanu rzeczy mogą stać się innowacje społeczne rynku pracy. W artykule zaprezentowano innowacyjne rozwiązania zastosowane przez Białostocką Fundację Kadr. Artykuł jest studium przypadku, ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to analyse the determinants of social innovations undertaken in the labour market in Poland and to present one of innovative solutions. The reasoning for the undertaken problems was an analysis, carried out within the framework of the article, of the labour market in the context of employment, indication of the problems connected with economic activity of the population in Poland and in the European Union countries. A subject of the analysis was changes in the employment index in the three age groups: in the group of population aged 15-64, 15-24 and 55-64. The period covered by the analysis concerned the quarter data on the employment index for the years 2000-2013. Raw data were seasonally smoothed with the use of the Census X-12 method. In the study, there were used the statistical methods in the area of time series analysis. The employment index in Poland is lower than the average value of the index in the European Union. The professional groups, for which specific is the lowest economic activity rate, are the groups of population aged 15-24 and 55-64. The employment services, governmental and non-governmental organisations seek efficient solutions. The way to change the existing state of affairs may become social innovations of the labour market. In the article, there are presented the innovative solutions applied by the Białystok Staff Foundation. The article is a case study and is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cabrero A. (2000), Seasonal Adjustment In Economic Time Serie, "The Experience of The Banco de Espana".
  2. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  3. Grudkowska S., Paśnicka E. (2007), X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  4. Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project (2012), http://youngfoundation.org/wp-conten/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part-1-defining-social-innovation.pdfm [dostęp: 30.04.2014].
  5. Employment statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics [dostęp: 30.04.2014].
  6. European Social Innovation Competition (2013), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/past-editions/index_en.htm [dostęp: 30.04.2013].
  7. Guide to social innovation (2013), European Commision, February 2013, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.PDF [dostęp: 30.04.2014].
  8. Słomińska B., Kłosiewicz-Górecka U., Pokorska B., Kuczewska L., Nowacki R., Tajer S. (2012), Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  9. Strategia "Europa 2020", European Commision, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm [dostęp: 30.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu