BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalski Dariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Antynomia społeczeństwa informacyjnego - szanse i zagrożenia
Antinomy of the Information Society - Opportunities and Threats
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 240-253, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo informacji, Innowacje, Postęp technologiczny
Information society, Information security, Innovations, Technological progress
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszono problematykę społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój postrzegany jest obecnie jako gwarant rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Scharakteryzowane zostały najważniejsze komponenty innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym występujące zagrożenia, które mogą stać się ich udziałem dla rozwijającej się gospodarki w Polsce.
Cel: diagnoza i ocena administracji rządowej w budowaniu gospodarki, której istotnym elementem jest wykorzystywanie postępu w zakresie zaawansowanych technologii.
Metoda badawcza: indywidualnych przypadków oraz badania dokumentów.
Główne wyniki badań: częsta praktyka przenoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i informacji na podmioty prywatne, ułatwienia w uzyskaniu kwalifikacji pracowników ochrony osób i mienia, w tym prowadzenie działalności gospodarczej oraz wciąż niski poziom umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych, wymaga dalszych przemyślanych i ukierunkowanych działań ze strony państwa.
Implikacje praktyczne: stwierdzono, że systematycznie dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, które mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje wizerunkowe oraz finansowe. Budowanie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, wymaga zmiany świadomości konsumentów oraz pożądanych zmian legislacyjnych.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)

In his article, the author touched the problems of the information society whose development is currently perceived as a guarantor of development of the knowledge-based economy. He characterised the most important components of innovative information and communication technologies (ICT), inclusive of the occurring threats that may become their destiny for the developing economy in Poland.
Objective: diagnosis and assessment of the governmental administration in building the economy whose important element is use of progress as regards advanced technologies.
Research method: individual cases and documents examination.
Main research findings: a frequent practice of transfer of responsibility for data and information security onto private entities, facilitation in acquisition of qualification by workers of persons and property protection, including carrying out economic activity as well as still the low level of skills to make use of ICT tools require further well-judged measures on the side of the state.
Practical implications: it is stated that there systematically takes place breach of the information security rules that may entail negative image and financial consequences. Building the modern information, knowledge-based society requires alteration of consumers' awareness and desired legislative amendments.
Article category: research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2005), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 3. Bendyk E. (2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, W.A.B., Warszawa.
 4. Castells, M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 5. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Cylka T. (2004), Tajne przez poufne, "Głos Wielkopolski".
 7. Groff L. (1997), Rewolucja informacyjna: globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje, (w:) Problemy społeczeństwa informacyjnego, Transformacje, Warszawa.
 8. Góra J. (2004), Twarde prawo, niedbalstwo jeszcze twardsze, "Gazeta Prawna", nr 69.
 9. Komitet Badań Naukowych (KBN) (2001), ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Warszawa.
 10. Komitet Badań Naukowych dla Rady Ministrów (KBN) (2000), Raport Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa.
 11. Liedel K. (2011), Bezpieczeństwo informacyjne państwa, (w:) Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 12. Mazurkiewicz A. (2011), Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: wybrane aspekty, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) (2008), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa.
 14. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) (2013), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Warszawa.
 15. Pietruszka-Ortyl A. (2012), Praca oparta na wiedzy, (w:) Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Rawicz J., (2004), Raport pod dyktando: nie było grupy trzymającej władzę, Rywin działał sam, "Gazeta Wyborcza".
 17. Romiszewska B. (2004), Internet - enklawa wolności czy wirtualne więzienie?, (w:) Kulturowe instrumentarium wolności, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 18. Rozenek A. (2004), Cimoszewicz obnażony, "NIE", nr 15.
 19. Silicki K. (2009), Unia Europejska a bezpieczeństwo teleinformatyczne - inicjatywy i wyzwania, (w:) Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 20. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) (2010), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Warszawa.
 21. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) (2011), Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, Warszawa.
 22. Wroński P. (2004), Sekrety MSZ sprzedane, "Gazeta Wyborcza".
 23. Wroński P. (2004), Ujawnienie dysków to katastrofa, "Gazeta Wyborcza".
 24. Vall M., Majorek M., Walecka-Rynduch A. (2011) Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu