BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowiński Bronisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację?
From the Idea to the Industry, or How to Produce an Innovation
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 254-269, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wynalazczość, Innowacje, Procesy innowacyjne w przemyśle, Komercjalizacja technologii, Podejście systemowe
Invention, Innovations, Innovation processes in industry, Commercialization of technology, System-based approach
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie czynników oraz zależności (mechanizmów) występujących na drodze przekształcania pomysłu w produkt rynkowy (innowację).
Podejście badawcze: w artykule wykorzystano metodę desk research, czyli badania istniejących dostępnych danych, pochodzących z różnych źródeł (źródeł zastanych). Do analizy tych danych zastosowano podejście systemowe, uwzględniające holistyczny punkt widzenia na problematykę powstawania innowacji. Analizowano tryb sprawczy, tj. taki, w którym dominują treści związane z procesem realizacji oraz interpretacje proceduralne, a kryterium ocen stanowi perspektywa efektywności.
Główne wyniki badań: na podstawie przeprowadzonych analiz zbudowano system opisujący organizację działań przy tworzeniu innowacji. System ten przeanalizowano w trzech różnych wymiarach; statycznym, strukturalnym oraz procesowym. Dla każdego procesu produkcji ważne są bowiem trzy aspekty: rodzaj składników, ich struktura oraz proces łączenia.
Implikacje praktyczne: przedstawiony opis jest ujęciem metodycznym, ma znaczenie ogólne. Może być więc wykorzystany w każdym dowolnym przedsięwzięciu, związanym z wdrażanie wynalazku do praktyki. Omówiono dwie podstawowe zasady postępowania w tym względzie: 1) "pchania" wynalazku przez naukę do przemysłu oraz 2) "zasysania" wynalazku od nauki przez przemysł. Wskazano w tym zakresie na istotne przewartościowania, dotyczące wspomagania finansowego wynalazków przez krajowe programy pomocowe. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the factors and dependences (mechanisms) occurring in the way of transformation of the idea into the market product (innovation).
Research approach: in his article, the author used the method of desk research, i.e. examination of the existing available data originating from various sources (legacy sources). For the purpose of analysis of those data there was applied the systems approach taking into account the holistic point of view of the problems of innovation emergence. There was analysed the causative way, i.e. such where there prevail the contents connected with the process of implementation and procedural interpretations, while the criterion of assessments is the perspective of effectiveness.
Main research findings: based on the carried out analyses there was built the system describing the organisation of actions in the course of creating innovations. The system was analysed in the three main dimensions: static, structural and procedural, as for each of the production process important are the three aspects: type of components, their structure and the process of joining.
Practical implications: the presented description is a methodological approach and is of a general importance. Therefore, it may be used in whatever venture connected with implementation of the invention into the practice. There are discussed the two main rules of conduct in this respect: (1) pushing the invention by science to the industry, and (2) induction of the invention from science by the industry. The author indicated in this respect crucial revaluations concerning financing support of inventions by the national aid programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz W. (red.) (1983), Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 2. Białek A., Piotrowiak T. (2013), Jak wygląda proces badawczy wdrażanie wynalazków do produkcji w firmie Toshiba?, http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/pliki/BialekPiotrowiakToshiba%20innowacje.pdf [dostęp: 20.12.2013].
 3. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Giza Polish Ventures (2013), Zrozumieć wynalazcę - wirtualna podróż z naukowcem planującym założyć spin off.
 5. Hołub-Iwan J. (2013), Metody komercjalizacji innowacji jako narzędzie do projektowania usług parków technologicznych, http://ww.pi.gov.pl/PARPfiles/file/OIB/Benchmarking_parkow... [dostęp: 22.12.2013].
 6. Klincewicz K. (2010), Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Łobejko S., Sosnowska A. (red.) (2013), Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa.
 8. Mruk H., Rutkowski I.P. (1994), Strategia produktu, PWE Warszawa.
 9. Niedzielski P., Rychlik K.(2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Nęcka E. (1993), Twórczość w przedsiębiorstwie i organizacji, (w:) Sedlak K. (red.), Strategie w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 11. Oslo Manual (1997), Podręcznik Oslo, OECD/EUROSTAT.
 12. Pabis S. (2007), Metodologia nauk empirycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 13. Parteka T., Kasprzak P. (red.) (2006), Innowacje - co to jest?, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (2014), http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977 [dostęp: 29.03.2014].
 15. Rosnay J. (1982), Makroskop. Próba wizji globalnej, PIW, Warszawa.
 16. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 17. Szumilak J. (red.) (2007), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 18. Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP, http://www.gpventures.pl [dostęp: 20.05.2014].
 20. Waters D.(2001), Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Wierzyński W. (2012), Innowacyjność w fińskim stylu, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter [dostęp 20.03.2014].
 22. Woeppel M.J.(2009), Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej, MINT Books, Warszawa.
 23. Wojtczuk-Turek A. (2010), Organizacyjne i kompetencyjne predykatory zachowań innowacyjnych - analizy empiryczne, "Współczesne Zarządzanie" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu