BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach
Possibilities to Achieve the Goals Set in the Europe 2020 Strategy as Regards Financing R&D Activity in the Polish Regions
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 270-281, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia Europa 2020, Finansowanie badań naukowych
Research & Development (R+D), Knowledge-based economy, Europe 2020 Strategy, Financing scientific research
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu zbadano możliwość osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 i Krajowym Programie Reform Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach. Przedstawiono i dokonano oceny tendencji w finansowaniu działalności B+R w polskich regionach po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizie porównawczej poddano zmiany w skali i strukturze finansowania działalności badawczo-rozwojowej w polskich województwach na tle średniej krajowej i unijnej. Z badań wynika, że wzrost nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB do 2020 roku możliwy jest w zaledwie 4 regionach Polski, natomiast niemożliwe jest w tym samym okresie osiągnięcie poziomu 3% PKB zarówno w żadnym polskim regionie, jak i przeciętnie w UE. (abstrakt oryginalny)

In her study, the author examined the possibility to achieve the objectives assigned in the Europe 2020 Strategy and in the National Programme of Reforms Europe 2020 as regards financing R&D activity in the Polish regions. She presented and assessed tendencies in financing R&D activity in Polish regions upon Poland's accession to the European Union. The comparative analysis comprised the changes in the scale and structure of financing research and development activity in the Polish provinces against the background of the national and EU average. The surveys show that the growth of outlays on R&D to the level of 1.7% of GDP till the year 2020 is possible only in 4 regions of Poland, whereas it is impossible to achieve in the same timeperiod the level of 3% of GDP both in any Polish region and in the EU on average. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (2014), http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_en.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 2. Eurostat (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [dostęp: 29.04.2014]
 3. Grabski M.W. (2006), Między rządem i nauką - źródła konfliktu, "Nauka", nr 4.
 4. Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT Press, London.
 5. Gryczka M. (2013), Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu open innovation, (w:) Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 764, "Studia i Prace WNEiZ", nr 33, t. 1.
 6. Grzywacz W. (2009), Ekonomia międzynarodowa, WSETiNS, Kielce.
 7. Krajowy Program Reform Europa 2020 (2014). http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 8. Nauka i technika w 2012 r. (2013), Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.
 9. Piekut M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową na przełomie wieków, "Economics and Management", No 4.
 10. Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 14.
 11. Regional Innovation Scoreboard 2014 (2014), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 12. Rocznik statystyczny województw 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 13. Romer P.M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", No. 6
 14. Science, Technology and Innovation in Europe 2013, (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GN-13-001/EN/KS-GN-13-001-EN.PDF [dostęp: 29.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu