BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzmielak Dariusz M. (Uniwersytet Łódzki), Grzegorczyk Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu - determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców
Transfer of Knowledge and Technology from the University to Business - Determinants of Cooperation of Enterprises and Researchers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 294-306, wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Szkolnictwo wyższe, Partnerstwo biznesowe, Transfer technologii
Knowledge transfer, Higher education, Business partnership, Technology transfer (TT)
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród polskich naukowców i przedsiębiorców w latach 2013-2014, na temat transferu wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej, do której zaproszono 4000 polskich naukowców i przedsiębiorców. W rezultacie uzyskano 258 kwestionariuszy z wynikami badań. W artykule skoncentrowano się na prezentacji czynników determinujących rozwój i hamujących współpracę nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy i technologii w wybranych branżach. Badania autorów artykułu przyniosły informację, że najsilniej współpraca rozwija się w sektorze energetyki i ochrony środowiska. Widoczny jest niewykorzystany potencjał polskich ośrodków naukowo-badawczych w sektorach biotechnologii i informatyki. Zidentyfikowano trzy główne stymulanty, które mogą być wykorzystane do intensyfikacji współpracy przedsiębiorców i naukowców: wizerunek przedsiębiorcy, konkurencyjność oferty, dostęp do ekspertów. Wyniki badania są elementem budowania teoretycznego modelu integracji i transferu wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw, mogą być przydatne dla polskich przedsiębiorców, naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników badań oraz ośrodków wspierających rozwój innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The article is of the research nature and its purpose is to present findings of the survey carried out among Polish researchers and entrepreneurs in the years 2013-2014 on transfer of knowledge and technology from the university to business. The survey was carried out in the form of Internet survey to which there had been invited 4000 Polish researchers and entrepreneurs. In result, there were obtained 258 questionnaires with survey's findings. In their article, the authors focused on presentation of the factors determining development and hampering cooperation of science and business as regards the transfer of knowledge and technology in the selected branches. Surveys carried out by the authors of the article have given the information that cooperation is developing in the strongest manner in the sector of power engineering and environmental protection. There is apparent an unexploited potential of Polish scientific and research centres in the sectors of biotechnology and computer science. The authors identified three main stimulators that may be used to intensify cooperation between entrepreneurs and researchers: the entrepreneur's image, offer competitiveness, and access to experts. The survey findings are an element of building the theoretical model of integration and knowledge transfer from scientific, research organisations to enterprises, they may be useful for Polish entrepreneurs and researchers interested in commercialisation of research findings, and the centres supporting the development of innovativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska-Fischer M. (2008), Innowacje produktowe jakom źródło wyróżniających firmę zdolności, (w:) Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Deklaracja Lizbońska (2010), Uczelnie Europy po 2010 roku: różnorodność ze wspólnym celem, http://www.bwm.pk.edu.pl/Deklaracja_Lizbonska.pdf
 3. Gibson D., Stiles Ch.E. (2000), Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship, (w:) Conceição P., Gibson D.V., Heitor M.V., Shariq S. (Eds.) Science Technology and Innovation Policy. Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy, red. Quorum Books, London..
 4. Gwarda-Gruszczyńska E. (2013), Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Jasiński A.H. (2005), Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Klincewicz K. (2010), Zarządzanie technologią. Przypadek niebieskiego lasera, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Kondratiuk-Nierodzińska M., Grabowiecki J. (2004), Wstępna analiza w zakresie innowacyjności Województwa Podlaskiego, Raport z zadania 4 projektu, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego, Białystok, http://www.bialystok.computerplus.com.pl/PCI/pciweb.nsf/bd85fd480f34d2c8c1257014002bfe62/26b22e79910fbd4bc12570c00032cadf?OpenDocument [dostęp: 14.11.2013].
 8. Lange D., Belinko K., Kalligatsi K. (2000), Building successful technology commercialization teams: pilot empirical support for the theory of cascading commitment, "Journal of Technology Transfer", Vol. 25.
 9. Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Matusiak K.B., Guliński J. (red.) (2006), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.
 11. Matusiak K.B., Guliński J. (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 12. Norek T. (2013), The effectiveness of the innovative process implemented by SMEs. The results of the empirical research, (w:) Trzmielak D.M., Ropęga J. (eds.) The knowledge and technology commercialization Technological Resources, Innovations, Cooperation and Integration in Science and Entrepreneurships Development, Centrum Transferu Technologii UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Nowak P. (2012), Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle krajów UE, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 19, Warszawa-Kraków.
 14. Sedláček J. (2011), Obecné trendy, (w:) Nadnárodni spelečnosti v České Republice II, Blažek L. (red.), Masarykova Univerzita Ekonomicko-Správni Faculta, Brno.
 15. Silver-Pagaza G., Coraz-Flores E. (2005), The Agency Problem of R&D Projects, (w:) Trzmielak D., Urbaniak M. (eds.) Technology Policy and Innovation. Value-Added Partnering in a Changing World, American-Polish Offset Program University of Texas at Austin - University of Łódź, Łódź.
 16. Sagar A., Van der Zwaan B. (2006), Technological Innovation in the Energy Sector: R&D, Deployment and Learning-by-doing, "Energy Policy", Vol. 34.
 17. Tomaszewska A. (2012), Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym, (w:) Stawasz E., Norek T. (red.) Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i strukturalnym, SOOIPP Annual 2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 715, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 91.
 18. Trzmielak D.M. (2009), Knowledge and technology transfer from academia to business - Polish perspectives, (w:) Geenhuizen M., Trzmielak D., Gibson D., Urbaniak M. (Eds.) Value Added Partnering and Innovation in the Changing World, red. Purdue University Press, West Lafayette.
 19. Trzmielak D.M. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Trzmielak D., Wojciechowicz J. (2013), Transfer biotechnologii i rola naukowca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off/spin-out - Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene SA, (w:) Trzmielak D.M. (red.), Innowacje i komercjalizacji w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Trzmielak D., Grzegorczyk M. (2010), Technology marketing - the use of relationship marketing principles in the process of international commercialization, (w:) Striss J. (red.) Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Marketing Development in Theory and Practice, EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej Univerzity.
 22. Trzmielak D.M., Grzegorczyk M. (2011), Rola marketingu relacji w procesach komercjalizacji technologii na rynkach międzynarodowych, (w:) Trzmielak D.M. (red.) Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii UŁ, Łódź.
 23. Trzmielak D.M. (2011), Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, (w:) Butler J. S., Gibson D. V. (Eds.) Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, Edward Eldar, Northampton.
 24. Zehner II B.W., Trzmielak D.M., Zehner J.A. (2013), Commercialization of Biotechnology Science Molecules to Market - Global and American Perspectives (w:) Trzmielak D.M. (red.) Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu