BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czech Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym kolumn wojskowych obcych Sił Zbrojnych na terytorium RP
Legal Aspects of Security in Traffic of Foreign Military Transport on the Polish Territory
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 44-53, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wojsko
Road traffic safety, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Polish Armed Forces
Abstrakt
Artykuł analizuje prawne aspekty związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcych transportów wojskowych przemieszczających się przez terytorium Polski. Strukturę artykułu wyznaczają poszczególne etapy przemieszczenia drogowego, poczynając od warstwy planistycznej, poprzez wydawanie zgody na transport drogowy i jego realizację. Pracę zamykają krótkie wnioski.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the legal aspects relating to security in traffic of foreign military transports moving through Polish territory. The structure of the article is composed of three parts, corresponding to various stages of road military movement, from the planning to the execution phase. The last part of the article contains brief conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 65/MON z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MON.2006.4.49).
 2. Porozumienie pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w odniesieniu do statusu wojskowego i cywilnego personelu delegowanego do instytucji Unii Europejskiej, sztabów i sił które mogą być dostępne dla Unii Europejskiej w kontekście przygotowania i wykonywania zadań związanych z art. 17(2) Traktatu o Unii Europejskiej, włączając ćwiczenia, oraz wojskowego i cywilnego personelu Państw Członkowskich oddanego do dyspozycji Unii Europejskiej do działania w tym kontekście (EU SOFA) (OJ C 321/6 z 31.12.2003).
 3. Rozkaz nr 1380/Log./STiRW-CKRW Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 31.12.2007 r. w sprawie wydawania "Pozwoleń na przejazdy drogowe" pojazdów specjalnych nienormatywnych, pojazdów przewożących towary niebezpieczne i kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U.04.40.364).
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.2012.1257).
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U.2012.1364).
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz.U.07.201.1454).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U.07.107.742).
 9. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U.2002.194.1629).
 10. Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy (Dz.U.1998.97.605), PdP SOFA.
 11. Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U.00.21.257), NATO SOFA.
 12. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych RP i członków sił zbrojnych RFN na terytorium drugiego państwa (Dz.U.2002.206.1750), umowa RP-RFN.
 13. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz.U.10.66.422), SOFA Supplemental.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu