BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polski Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty ładu przestrzennego w regionie
Ecological, Public and Economic Aspects of the Spatial Order in the Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 240-247, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Ład przestrzenny, Rozwój, Region
Spatial order, Development, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ład przestrzenny w skali regionalnej i lokalnej jest niezaprzeczalnie coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego poprawa jest warunkiem skutecznego osiągania priorytetowych celów Unii Europejskiej: konkurencyjności regionów, rozwoju zrównoważonego i spójności. Celem tego artykułu jest przegląd trzech wybranych aspektów ładu przestrzennego odpowiadających treści rozwoju zrównoważonego. Podjęto próbę uzasadnienia wzajemnej zgodności racji ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, możliwej do osiągnięcia w długim czasie. Jako wiodącą trajektorię rozwiązań wskazano policentryczny rozwój sieci miast.(abstrakt oryginalny)

The spatial order in the regional and local scale is undeniably an increasingly more important factor of the social-economic development. Its improvement is a condition of effective achieving of priority objectives of the European Union: competitiveness of regions, sustainable development and cohesion. An inspecting of three selected aspects of the spatial order corresponding to the contents of the sustainable development is a purpose of this article. An attempt to justify the mutual agreement of organic, social and economic rations possible to achieve in the long term, was made. As the leading trajectory of solutions a polycentral development of networks of cities was shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agenda terytorialna Unii Europejskiej 2020, przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego, Gödöllö 2011 (tekst tłumaczony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).
  2. Ashworth G.J., Voogd H., Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning, Belhaven Press, London and New York 1990.
  3. Jałowiecki B., Metropolie XXI wieku, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
  4. Kukliński A., Program Przyszłość Regionów XXI wieku - doświadczenia i perspektywy, [w:] P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
  5. Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
  6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 10 maja 2003 r. (wersja 2010-10-21).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu