BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Poziom rozwoju infrastruktury społecznej we Wrocławiu
Level of Social Infrastructure Development in Wrocław
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 248-255, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Infrastruktura społeczna, Syntetyczny miernik
Social infrastructure, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zmian w infrastrukturze społecznej Wrocławia w latach 2003-2012. Dla potrzeb badania zostały wyodrębnione cztery komponenty tej infrastruktury wraz z ich podstawowymi składowymi: infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe); infrastruktura dla potrzeb kultury i sztuki (m.in. biblioteki, muzea, kina); infrastruktura służąca ochronie zdrowia i opiece społecznej (m.in. łóżka szpitalne, apteki, żłobki, placówki pomocy społecznej); infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. tereny zieleni, kluby sportowe). Na podstawie grupy cech diagnostycznych, charakteryzujących poszczególne komponenty, skonstruowano taksonomiczne miary syntetyczne dla poszczególnych lat.(abstrakt oryginalny)

In this article the analysis of transformations in social infrastructure in Wrocław in the years 2003-2012 has been done. For this research four parts of this infrastructure have been separated with their basic components: educational infrastructure (pre-schools, schools, institutions of higher education), culture and art infrastructure (e.g. libraries, museums, cinemas), health and social care infrastructure (e.g. hospital beds, chemists', nurseries, social care institutions), sport and leisure infrastructure (e.g. green spaces, sport clubs). On the basis of the characteristic diagnostic features the taxonomic measurements for particular years have been constructed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego, Instytut Badań Strukturalnych, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2009, https://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2009/10/29/1256825959.pdf.
 2. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
 3. Barteczek A., Integracyjne funkcje infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Studia KPZK PAN nr 59, Warszawa 1977.
 4. Brol R., Maj M., Strahl D., Metody typologii miast, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 5. Dżbik E. (red.), Gospodarka miejska, SGH, Warszawa 1995.
 6. Ginsbert-Gebert A., Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1984.
 7. Krakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas nr 3, Kraków 2005.
 8. Kroszel J., Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Instytut Śląski, Opole 1990.
 9. Kulczyk-Dynowska A., Migracje a metropolia - przykład województwa dolnośląskiego, [w:] Ekonomia i prawo. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke nr 4/XI, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.
 10. Kulczyk-Dynowska A., Sąsiedztwo przestrzeni wiejskiej i dużego miasta, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas nr 2(3), Kraków 2012.
 11. Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 12. Obrębalski M., Miejski system infrastruktury społecznej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 13. Przybyła K., Euro 2012 a przekształcenia funkcji turystycznej Wrocławia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 85, Szczecin 2012.
 14. Przybyła K., Relacje społeczno-ekonomiczne w podregionach Dolnego Śląska, Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 15. Rocznik Statystyczny Wrocławia 2004, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 16. Rocznik Statystyczny Wrocławia 2012, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 17. Stanisławski M., Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego, " Bank i Kredyt" 2010, nr 41(6).
 18. Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 19. Warczewska B., Przybyła K., Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas nr 2(3), Kraków 2012.
 20. Wierzbińska M., Stec M., Zróżnicowanie infrastruktury społecznej gmin w woj. rzeszowskim, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 4.
 21. Wojnowski J. (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu