BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abram Maciej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
Planning of Strategic Tourism Development at The Local Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 15-28
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne. Strategiczne aspekty rozwoju potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Rozwój turystyki
Strategic planning, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie strategiczne jest systematyczną metodą radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to twórczy proces, którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań i strategii, których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu liderów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw prywatno-publicznych, służących poprawie klimatu gospodarczego oraz konkurencyjnej pozycji gminy lub miasta. (fragment tekstu)

Strategic planning is a systematic method of managing the changes, reaching a consensus within the community and creating a common vision of a better economic future. Since it is a creative process that aims at identifying the most important factors as well as agreeing on probable goals, tasks and strategies, it becomes a major measure of setting up private-public partnership initiatives, leading to the betterment of the economic environment. In the case of regions, whose tourism is crucial to local development, it is necessary to come up with a tourism development strategy based on a detailed resource assessment (touristic base) and market analysis. Such strategy should include: spatial planning strategy, local development strategy and the principles of sustainable development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N.L. Berman, Strategia planowania rozwoju gospodarczego, Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego, LGPP, Warszawa 2000, s. 9.
 2. Leksykon polityki regionalnej i zrównoważonego rozwoju, red. E. Hibner, Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Kraków 1999, s. 26.
 3. J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s.  224.
 4. Zarządzanie strategiczne, red. J. Rokita, K. Jędralska, GWSH w  Katowicach, Katowice 2000, s. 15.
 5. T. Domański, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 31.
 6. E. Wysocka, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, w: Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, Warszawa 2000, s. 25.
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 8. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 197.
 9. Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002, s. 93-98.
 10. P. Bury, Lokalne strategie rozwoju w polityce samorządów, [w:] Aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej, Jelenia Góra, KGR 1994.
 11. A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 26.
 12. A. Klasik, Strategia rozwoju regionu, [w:] Studia Regionalne i  Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, Warszawa 2000, s.  12.
 13. E. Liwosz, Z. Mączko, A. Staroń, W. Zaleszczuk, Tworzymy plan rozwoju gospodarczego gminy, Demnet, Krosno 1998, s. 18-19.
 14. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Metodologiczne postawy strategii rozwoju regionu, w: Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, Warszawa 2000, s. 52.
 15. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, s. 13.
 16. Strategia i polityka rozwoju gmin i województw, red. E. Wysocka, Zachodnie Centrum Organizacji sp. z o.o., Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1996, s.  12.
 17. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 35.
 18. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 72.
 19. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717)
 20. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 22 stycznia 1999 r., Dz.U. 1999, nr 15, poz. 139)
 21. E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej, Difin, Warszawa 2000, s. 10.
 22. A. Trochimowski, Zmiany metodologiczne i organizacyjne planowania regionalnego, wnioski do gospodarki turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1999, s. 98.
 23. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Refleksje o strategiach lokalnych, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 25, Warszawa 1998, s. 195.
 24. A. Zalewski, M. Ziółkowski, Strategie rozwoju lokalnego w  Polsce - teoria i praktyka, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Materiały konferencyjne, Wrocław 1997, s. 13.
 25. T. Żabińska, L. Żabiński, Gmina jako obiekt analizy i  marketingu strategicznego (refleksje teoretyczno- metodyczne), [w:] Metody badań marketingowych, AE Kraków 1996, s. 551.
 26. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s.  274.
 27. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2002, s. 380.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu