BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka), Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym
The Regional Determinants of Enterprises Development Based on Cooperation with Businessrelated Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 11-22, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Partnerstwo i komunikacja w regionie. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise development, Regional economy, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca z otoczeniem okołobiznesowym może być zaliczana do istotnych czynników determinujących i wspierających rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Szczególnego znaczenia nabiera ona w wymiarze regionalnym, przede wszystkim z powodu specyficznego klimatu innowacyjności i przedsiębiorczości nakierowanego na podnoszenie konkurencyjności regionu i funkcjonujących w jego obrębie organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono wybrane regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w regionie łódzkim. Badania przeprowadzono metodą ankiety w 2001 oraz 2009 roku, łącznie na próbie 72 małych i średnich firm. Wyniki prezentują zakres współpracy podmiotów gospodarczych z instytucjami otoczenia biznesu oraz pozwalają na ocenę podstawowych wybranych właściwości tej współpracy stymulującej procesy rozwojowe przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The cooperation with business related environment can be classified as a one of more important determinant and aspect of development for contemporary enterprises. Because of it special innovative and enterprising climate which increases regional and organizational competitiveness, the analyzed cooperation can be seen especially clearly in the regional perspective. The paper presents some select regional aspects of enterprises development based on cooperation with institution supporting entrepreneurship in the Lodz region. The survey was conducted in 2001 and 2009, on the sample of 72 small and medium enterprises. The results present the scope of cooperation of economic entities with business-related environment institutions. The results allow the evaluation of chosen main characteristics of the cooperation that stimulates development processes of enterprises. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 14
 2. B. Kaczmarek, Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995, s. 225.
 3. E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996, s. 36, A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996, s. 9, Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 11.
 4. J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s.  381
 5. S. Lachiewicz, Cykl życia małej firmy, w: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 94, M. Matejun, Barriers to development of hightechnology small and medium sized enterprises, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 24.
 6. J. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 11.
 7. S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumptera, PWN, Warszawa 1993, s. 67-74.
 8. E. Penrose, The theory of the firm, Oxford University Press, Oxford 1959
 9. E. Penrose, Growth of the firm and networking, [w:] International Encyclopedia of Business and Management, red. M. Warner, Thomson Learning, USA 2002.
 10. B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 11-20.
 11. J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 22-27.
 12. B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004, s. 38-82.
 13. W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 40-45.
 14. M. Bijak-Koszuba, Polityka regionalna (strukturalna), [w:] Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004, s. 225-226.
 15. A. Adamik, Związki partnerskie przedsiębiorstw a proces wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, [w:] Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Stowarzyszenie "Solidarność z bezrobotnymi", Poznań 2006.
 16. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 65.
 17. A. Adamik, Regionalne uwarunkowania współdziałania gospodarczego dużych przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu w regionie łódzkim, [w:] Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, red. S. Lachiewicz, I. Staniec, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 59-75.
 18. D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s.17-18.
 19. A. Adamik, Klaster jako forma budowy konkurencyjności przedsiębiorstw regionu w dobie globalizacji, [w:] Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, red. L. Lewandowska, PTE oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 150.
 20. H. Zdrajkowska, Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim, [w:] Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003, s. 67.
 21. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck., Warszawa 2002, s. 73-74.
 22. Regionalna Strategia Innowacyjna, http://olimp.gapp.pl.
 23. M. Matejun, Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej "Organizacja i Zarządzanie" 2003, nr 38, s. 29-43.
 24. M. Moroz, Możliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 2, s. 33.
 25. Pożyczki - pobierz i przygotuj dokumenty, http://www.larr.lodz.pl/articles/show/Po%C5%BCyczki _pobierz_i_przygotuj_dokumenty,8,2 (12.02.2010).
 26. M. Matejun, Instrumenty, programy oraz instytucje wspierające małe i średnie firmy, [w:] Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 150-154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu