BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Prawne aspekty nanotechnologii w kontekście ochrony środowiska
Legal Aspects of Nanotechnology in Environmental Protection
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 27-40, tab., bibliogr. 34 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Nanotechnologia, Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska
Nanotechnology, Environmental protection, Environmental law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zaprezentowanie obecnego stanu prawnego w zakresie nanotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań w dziedzinie ochrony środowiska, wskazanie zagadnień problematycznych oraz kierunków działań legislacyjnych w nanotechnologii. Szczegółowa analiza obecnego prawa ochrony środowiska UE w kontekście nanotechnologii jest przedmiotem dalszych badań autorki.(fragment tekstu)

There is no detailed legal regulation, which directly refers to nature conservation in context of use of nanotechnologies. European Commission is fi nalizing the few years long review, assessing the adequacy of EU legislative framework including the nature conservaion laws to the use of nanomaterials. In 2012 European Commission has fi nished the second regulations review in fi eld of nanomaterials, proposing legal actions and approved the need of using unifi ed defi nition of nanomaterial. "Precautionary principle" forms the basis for all environmental directives that are under consideration or have been issued by the EC.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azoulay D., The Center of National Environmental Law, Just out of REACH, 6 February 2012
 2. Bowman D.M., Hodge G.A., A small matter of regulation: an international review of nanotechnology regulation, "Science and technology law review", www.atlr.org
 3. Brazell L., Nanotechnology law. Best practices, Wolters Kluwer Law&Business, Alphen aan den Rijn, 2012
 4. Communication from the Commission of 2 February 2000 on the precautionary principle [COM(2000) 1 Final - Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 2 lutego 2000 r. dotyczący stosowania zasady ostrożności [COM(2000) 1 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]), www.eur-lex.europa.eu
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000)
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. U. L 312 z 22.11.2008)
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (Dz. U. L 334 z 17.12.2010)
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, L 197, www.eur-lex.europa.eu
 9. Dyskusja krajów UE na temat nanomateriałów - marzec 2013, Punkt konsultacyjny do spraw REACH I CLP Ministerstwa Gospodarki, www.reach-info.pl
 10. Erechemla A., Zalecenia jako forma określania wymogów prawa ochrony środowiska, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2011 nr 1
 11. Falkner R., Breggin L., Jaspers N., Pendergrass J., Porter R.D., International coordination and cooperation: the next agenda in nanomaterials regulation, w: G.A. Hodge, D.M. Bowman, A.D. Maynard (red.) International Handbook on Regulating Nanotechnologies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton 2010
 12. Fiedler F., Reynolds G., Legal Problems of Nanotechnology: An Overview, 3 S. Cal. Interdisc. L.J. 593 (1994)
 13. Hunton&Wiliams LLP, Developments in nanotechnology regulation in Europe, European Union 2013 29 July, www.hunton.com
 14. Jurewicz M., Prawne aspekty nanotechnologii, "Ekonomia i Zarządzanie" 2013 nr 2
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego. Aspekty regulacyjne nanomateriałów (COM(2008)366), www.eurlex.europa.eu
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego. Drugi przegląd regulacyjny poświęcony nanomateriałom, Bruksela 2012, SWD (2012) 288 Final, www.eur-lex.europa.eu
 17. Maatsura J.H., Nanotechnology regulation and policy worldwide, Artech House, Norwood 2006
 18. Maliszewska-Mazur M., Nanotechnologia - nowe wyzwania, nowe możliwości i nowe problemy, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2010, www.ios.edu.pl Malloy T.F., Soft law and nanotechnology: A functional perspective, Jurimetrics: "The Journal of law, Sciences & Technology" Spring 2012 t. 52, nr 3
 19. Malloy T.F., Soft Law and Nanotechnology: A Functional Perspective, www.nanolawreport.com
 20. Marchant G.E., Sylvester D.J., Transnational Models for Regulation of Nanotechnology, "The Journal of Low, Medicine & Ethics" 2006 Winter 34(4)
 21. Nanomaterials: Commission proposes case by case approach to assessment, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 3.10.2012, www.europa.eu
 22. Oud M., A European perspective, w: G.A. Hodge, D.M. Bowman, K. Ludlow (red.) New global frontiers in regulation, The age of nanotechnology, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton 2007
 23. Porębska P., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., Regulacje prawne w nanotechnologii, www. nanoforce.pl
 24. Review of Environmental Legislation for the Regulatory Control of Nanomaterials, Final Report 2011, s. 16, www.ec.europa.eu
 25. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów (2008/2208(INI), (2010/C 184 E/18), www.eur-lex.europa.eu
 26. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów, tak zwanego "miękkiego prawa" (soft law) (2007/2028(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C187E/75
 27. Rodewald D., Foltynowicz Z., Nanoodpady jako nowy rodzaj odpadów potencjalnie zagrażających środowisku, "Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska" 2011 t. 13, nr 2
 28. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (Dz.U. L 353 z 31.12.2008)
 29. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (Dz.U. L 136 z 29.5.2007)
 30. Six years of OECD work on the safety of manufactured nanomaterials: Achievements and future opportunities, www.oecd.org
 31. Sprawozdanie ogólne w sprawie REACH, Bruksela 5.2.2013, COM(2013) 49 Final, s. 15, www. eur-lex.europa.eu
 32. Sprawozdanie w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów (2008/2208(INI)), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, dokument z posiedzenia, PE418.270v02-00, www.europarl.europa.eu
 33. Szponder D.K., Nanomateriały w środowisku - korzyści i zagrożenia, www.profuturo.agh.edu.pl
 34. Zalecenie Komisji z dnia 18 października 2011 r. dotyczące definicji nanomateriału. Tekst mający znaczenie dla EOG, (Dz. U. L 275 z 20.10.2011)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu