BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborska Iwona, Samborski Adam
Tytuł
Tendencje dynamiki społecznej a kompetencje kluczowe w gospodarce opartej na wiedzy
Trends in Social Dynamics and the Key Competences in a Knowledge Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 9-19, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wiedza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał intelektualny, Edukacja, Organizacje uczące się
Knowledge, Knowledge-based economy, Intellectual capital, Education, Learning organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście podjęto istotny problem dominujących tendencji dynamiki społecznej i ich wpływu na kształtowanie się zmian na płaszczyźnie gospodarczej oraz w sposobie myślenia o nich. W rozważaniach przyjmuje się, że podstawą wyłaniającego się paradygmatu społeczno-kulturowego jest wiedza, której tworzenie w obecnych warunkach jest procesem interaktywnej nauki przebiegającym w obrębie organizacji lub sieci organizacji i stanowiącym o dynamice gospodarki. W tym kontekście edukacja jawi się jako czynnik współkształtujący zachodzące zmiany oraz przysposabiający do wyzwań przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper brings attention to the dominant trends in social dynamics and to the way they impinge on changes in the economy as well as on our perception and thinking of these changes. It is assumed that the emerging socio-cultural paradigm is founded on knowledge, whose creation is now to be seen as a process of interactive learning which takes place within an organization or within a network of organizations and largely affects the dynamics of an economy. In this context, education appears as a factor determining economic changes as well as our ability to embrace the challenges of the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujak A., Współczesna logistyka i jej wyzwania, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2007, nr 3.
 2. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell, International Edition 2000.
 3. Chojnicki Z., Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 4. Delors J., Edukacja: jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.
 5. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitałistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 8. Kolarz M., Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, w: Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 9. Kron F. W., Sofos A., Dydaktyka mediów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 10. Kukliński A., Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy, w. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", KBN, Warszawa 2001.
 11. Kwiatkowski S., Konwersja wiedzy - implikacje edukacyjne, "Edukacja" 2006, nr 3 (95).
 12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 13. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 15. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 16. Samborska I., Wizerunek szkoły przyszłości jako organizacji uczącej się, w: Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość - Przyszłość, cz. I, red. Z. Ratajek, Wydawnictwo Naukowe UJK, Kielce 2009.
 17. Samborska I., Samborski A., Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, "Chowanna", Tom jubileuszowy. Modalne aspekty treści kształcenia, red. W. Kojs, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 18. Szempruch J., Rola edukacji w kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, w: Edukacja jutra. XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak, t. 2, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
 19. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006, L 394/10.
 20. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wyd. polskie: Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Polska 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu