BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małażewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Environmental Public Goods in Agriculture and Rural Areas
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 132-147, tab., bibliogr. 40 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Dobra konsumpcyjne, Obszary wiejskie
Agriculture, Rural development, Consumer goods, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszary wiejskie, na których prowadzona jest działalność rolnicza i leśna są źródłem dóbr zarówno prywatnych, jak i publicznych. Dostarczanie dóbr prywatnych regulowane jest przez wolny rynek, w przeciwieństwie do dóbr publicznych, w odniesieniu do których mechanizmy rynkowe nie działają. Zapotrzebowanie na dobra publiczne wynika z oczekiwań całego społeczeństwa, które chce żyć i cieszyć się pięknym krajobrazem o dużym stopniu bioróżnorodności. Celem artykułu było przedstawienie dotychczasowych wyników badań dotyczących dostarczania środowiskowych dóbr publicznych przez rolnictwo.(fragment tekstu)

In recent years environmental public goods generated by agriculture have begun to grow in importance and are the subject of a growing number of studies. As a result, that the Common Agricultural Policy (CAP), which has a big impact on agriculture of the European Union (EU), through continuous "greening up" can contribute to the provision of environmental public goods, which is one of its objectives. OECD was the fi rst organization which was interested in this topic and tried to determine indicators for the measurement of environmental public goods. One of the main projects that proposed indicators for most of these goods was the IRENA Project in 2005. In addition, work on this issue were taken in the draft PAIS or CAPRI and by research team like LEI Wageningen and the European Commission. Although it is noted that environmental public goods are an important aspect in the CAP that does not exist yet versatile and validated indicators, to allow for good placement of funds under the Rural Development Programme (RDP).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agri-environmental Measures. Overview on general pronciples, types of measures, and application, Komisja Europejska 2005
 2. Baldock D., Hart K., Scheele M., Dobra publiczne i interwencja publiczna w rolnictwie, www. enrd.ec.europa.eu
 3. Bański J., Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu, w: J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Warszawa 2001
 4. Bator F.M., The anatomy of market failure, "Quarterly Journal of Economics" 1958 t. 72, nr 3
 5. Bołtromiuk A., Kłodziński M., Polityka rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, w: I. Nurzyńska, M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Warszawa 2011
 6. Bołtromiuk A., Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego - współzależności, konflikty i oddziaływania polityki, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska Wieś 2012, Raport o stanie wsi, Warszawa 2012
 7. Brodzińska K., Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolno-środowiskowego w Polsce po 2013 roku, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" 2009, t. 9, z. 3(27)
 8. Buchanan J.M., The demand and supply of public goods, Chicago 1968
 9. Buckwell A., RISE task force on public goods from private land, www.risefoundation.eu
 10. Burkiewicz W., Grochowska R., Hardt Ł., Przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009, Warszawa 2007
 11. Cooper T., Hart K., Baldock D., Provision of public goods through agriculture in European Union, 2009
 12. Czyżewski A., Stępień S., Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" 2013 nr 2
 13. Czyżykowska M., Ocena wpływu wybranych programów wspólnej polityki rolnej na rolnictwo w Polsce w latach 2004-2011, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" 2012 t. 99, z. 2
 14. Duer I., Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo - wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w: Możliwości rozwoju obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w świetle PROW 2007-2013, 2012 z. 21
 15. Eiden G., Landscape indicators, w: G. Eiden, J. Bryden, H.P. Piorr (red.), Proposal on agri-environmental indicators (PAIS). Final report of the PAIS Project, Luxembourg 2001
 16. Environmental indicators for agriculture, Paryż 1997
 17. Fijor J.M., Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?, "Studia Ekonomiczne. Economicstudies" 2011 nr 1 (LXVIII),MISCELLANEA
 18. Head J.G., Public goods and public policy, "Public Finance" 1962 nr 17
 19. Helming J., Jansen S., van Meijl H., Tabeau, European farming and post-2013 CAP measures. A quantitative assessment study, Haga 2013
 20. Integration of environment into EU agriculture policy - the IRENA indicator-based assessment report, Copenhagen 2006
 21. Jakubowski M., Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa 2005
 22. Jakubowski M., Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa 2012
 23. Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, Warszawa 2009
 24. Kondratowicz A., Samorząd lokalny a dobra publiczne - wprowadzenie do badań empirycznych, w: J. Kleer (red.), Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, Warszawa 2009
 25. Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej, Warszawa 2007
 26. Maciejczak M., Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE, "Zeszyty SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki" 2010 nr 85
 27. Maciejczak M., Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury, " Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 75
 28. Mittenzwei K. i in., Opportunities and limitations in assessing the multifunctionality of agriculture within the CAPRI model, "Ecological Indicators" 2007 nr 7
 29. Morard V. i in., Landscape indicators. OECD-Room Document No. 3, OECD Expert Meeting on Biodiversity. Wildlife Habitat and Landscape, Paris 1999
 30. Multifunctionality. Towards an analytical framework, Paryż 2001
 31. Niewęgłowska G., Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych, IERGŻ - PIB, nr 24, Warszawa 2011
 32. Niewęgłowska G., Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w: W. Józwiak (red.), Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań, IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2005-2009 nr 7, Warszawa 2005
 33. OECD, "Environmental indicators for agriculture. Methods and results" 2001 nr 3
 34. OECD, Multifunctionality. Towards an analytical framework, Paryż 2001
 35. Prior H.P., Environmental policy, agri-environmental indicators and landscape indicators, "Agriculture, Ecosystems and Environment" 2003 nr 98
 36. Samuelson A.P., A pure theory of public expenditure, "The Review of Economics and Statistics" 1954 nr 36
 37. Scheele M., European network for rural development. Thematic working group "Public goods and Public Intervention". DG Agriculture and Rural Development, Bruksela 2009
 38. Szumski S., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007 The integration of environment into EU agriculture policy - the IRENA indicator-based assessment report, Copenhagen 2006
 39. Wilkin J., Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska Wieś 2012. Raport o wstanie wsi, Warszawa 2012
 40. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu