BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Łukasz (Ministerstwo Gospodarki)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej do roku 2020 i w latach kolejnych
Conditions of Investment Development of Renewable Energy Sources for Electricity Production in The European Union till 2020 and Subsequent Years
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 1, s. 163-178, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Odnawialne źródła energii, Elektroenergetyka, Polityka energetyczna, Prognozowanie, Polityka przemysłowa
Investment, Renewable energy sources, Power, Energy policy, Forecasting, Industrial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dane statystyczne dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii wskazują, że nadeszła nowa era rozwoju wykorzystania energii odnawialnej w elektroenergetyce Unii Europejskiej. Wiąże się to z niespotykaną do tej pory skalą inwestycji w nowe moce wytwórcze, które od przeszło trzech lat stanowią ponad połowę powstających mocy wytwórczych. Uwarunkowania rozwoju inwestycji do roku 2020 zasadniczo nie powinny ulec pogorszeniu, a stosowane w poszczególnych krajach mechanizmy wsparcia powinny być utrzymane, co oznacza, że dynamiczny rozwój wykorzystania wspomnianych źródeł w skali całej Unii Europejskiej będzie kontynuowany. Wydaje się, że największe problemy z utrzymaniem wysokiego tempa rozwoju sektora mogą mieć kraje, które do tej pory były liderami w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie, takie jak Dania i Niemcy. Analiza warunków rozwoju inwestycji w źródła odnawialne po roku 2020 jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony wspomniany rozwój może zostać przyhamowany przez takie czynniki, jak ograniczenie w czasie polityki wspierania wykorzystania źródeł odnawialnych wynikające z ogólnych zasad prowadzenia polityki przemysłowej, ograniczona w skali globu wielkość potencjału ekonomicznego zasobów energii odnawialnej (w danej jednostce czasu np. w ciągu roku) oraz stopniowy spadek poparcia społecznego dla coraz bardziej radykalnej polityki Unii Europejskiej w zakresie walki ze zmianami klimatu (w elektroenergetyce planuje się prawie 100% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050). Z drugiej strony rozwojowi wykorzystania ww. źródeł sprzyja stosunkowo szybki postęp technologiczny (przynajmniej w obszarze niektórych technologii), ambitne plany Unii Europejskiej w zakresie budowy elektroenergetycznych sieci transgranicznych w obszarach nadmorskich na północy i południu Europy oraz rosnące koszty produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (dzięki wzrostowi cen tych paliw i dodatkowym kosztom związanym z emisją gazów cieplarnianych). Zdaniem autora, bardziej przekonywujące są argumenty potwierdzające tezę, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii po roku 2020 ulegnie spowolnieniu. (abstrakt oryginalny)

Statistical data concerning investment in renewable energy sources indicate that new era of development of renewable energy sources for electricity production in the European Union has come. It is related with so far unparalleled scale of investment in new production capacities, which has constituted over a half of the new capacities last two years. In general investment conditions till 2020 should not worsen and existing support mechanisms are likely to be maintained, so the dynamic growth of before mentioned renewable energy sources is very likely to continue. High dynamics of renewable sector development may be difficult to maintain in countries such as Denmark and Germany, which were leaders in renewable energy development so far. The analysis of development conditions after 2020 is more difficult. On one hand the development may be hampered by such factors as time constraints of renewable electricity promotion policies resulting from general rules of making industrial policy (so called "sunset clause"), limited sources of renewable energy in global scale (in a given period of time e. g. a year) and gradual lack of social acceptance for even more radical climate change policy of the European Union (power sector is planned to reduce greenhouse gas emission of almost 100% till 2050). On the other hand the development may be supported by relatively fast technological progress (at least in the field of some renewable energy technologies), ambitious plans of the European Union authorities concerning construction of the trans-European electricity grids in the north and south of the continent and growing electricity production costs from fossil fuels (resulting from the growth of fossil fuel prices and additional costs related to greenhouse gases emission). In author's opinion, more convincing are the arguments supporting the view, that the fast pace of development will not be maintained after 2020. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Action Plan - Deriving a future European Policy for Renewable Electricity, Red. Resch G., FUTURES-e (Intelligent Energy - Europe project), Contract No.: EIE/06/143/SI2.444285, Vienna University of Technology, 2009.
 2. Communication from the Commission, Energy for the future: Renewable sources of energy, 1997, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97)599 final, European Commission.
 3. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Renewable Energy: Progressing towards 2020 target, 2011, COM(2011)31 final, European Commission.
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of Regions, A Roadmap for moving to a  competitive low carbon economy in 2050, 2011, COM(2011)112 final, European Commission.
 5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of Regions, Second strategic energy review: An EU energy security and solidarity action plan, 2008, COM(2008)781 final, European Commission.
 6. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w  sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej ze Źródeł odnawialnych, 2001, (Dz. U. UE L 283/33 z 27.10.2001).
 7. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w  sprawie promowania stosowania energii ze Źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 2009, (Dz. U. UE L 140/16 z 5.6.2009).
 8. Energy: Yearly statistics 2005, 2007, 2009, 2010, EUROSTAT, European Communities.
 9. GĄSIOROWSKA E., PIEKACZ J., SURMA T., 2009 - Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu. Polityka energetyczna t.12, z. 1., s. 5-31.
 10. Global Trends in Sustainable Energy Investment in 2009: Analysis of Trends and Issues in the Financing of Renewable Energy and Energy Efficiency, 2009, United Nations Environment Programme and New Energy Finance.
 11. JAWORSKI Ł., KONSTANTINAVICIUTE I., VERTIN K., 2008 - Deliverable D13: Characteristics of RES-e in Central and Eastern Europe, FUTURES-e (Intelligent Energy - Europe project), Contract No.: EIE/06/143/SI2.444285.
 12. MALKO J., 2010 - Ekonomika niskiej stabilizacji emisji. Polityka energetyczna t. 13, z. 2, s. 325-339.
 13. LALL S., 2003 - Reinventing industrial strategy: The role of government policy in building industrial competitiveness, (Second Draft), University of Oxford.
 14. RODRIK D., 2004 - Industrial Policy for the 21st century, Faculty Research Working Papers Series, Harvard University, John F. Kennedy School of Government.
 15. SOLIŃSKI B., 2008 - Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych Źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów. Polityka energetyczna t. 11, z. 2, s. 107-119.
 16. Photovoltaic Barometer, 2005, Paryż, Observ'ER.
 17. Photovoltaic Barometer, 2010, Paryż, Observ'ER.
 18. Renewable Energy Projections as Published in the Renewable Energy Action Plans of the European Member States, Red. Beurskens L.W. M., Hekkenberg M., Energy research Centre of the Netherlands, European Environment Agency, 2011.
 19. The State of Renewable Energies in Europe: 10th EurObserv'ER Report, 2010, Paryż, Observ'ER.
 20. Wind in power: 2009 European statistics, 2010, The European Wind Energy Association (EWEA).
 21. Wind Power Barometer, 2006, Paryż, Observ'ER.
 22. Wind Power Barometer, 2011, Paryż, Observ'ER.
 23. World Energy Outlook 2008, Paryż, OECD/IEA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu