BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuków Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Procesy suburbanizacyjne aglomeracji rzeszowskiej i Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach kryzysu
Processes of Suburbanization in the Agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area during the Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 26, s. 145-158, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Bariery rozwojowe, Aglomeracje miejskie, Urbanizacja
Economic crisis, Development barriers, Urban agglomerations, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszowski Obszar Metropolitalny
Abstrakt
Kryzys gospodarczy implikuje wiele procesów zachodzących w gospodarce poprzez spowolnienie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego oraz ograniczenie postaw przedsiębiorczych. Efektem kryzysu jest także wpływ na szybki spadek aktywności ekonomicznej, przejawiającej się w zakłóceniu płynności finansowej, zmniejszeniu produkcji, ograniczeniu zatrudnienia oraz działalności inwestycyjnej, zmniejszeniu zasobów finansowych przedsiębiorstw i ludności. Sytuacja kryzysowa wpływa na zmiany tempa rozwoju struktur regionalnych i krajowych. Na tym tle w niniejszych rozważaniach podjęto próbę wskazania wybranych problemów społeczno-ekonomicznych i skutków funkcjonowania miasta Rzeszowa i jego otoczenia w obliczu kryzysu. Celem pracy jest ukazanie zmian społeczno-demograficznych i gospodarczych wpływających na procesy suburbanizacyjne aglomeracji rzeszowskiej oraz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego (ROM). Zakres czasowy opracowania obejmuje głównie lata 1995-2012, a więc m.in. okres kryzysu ekonomicznego ostatnich lat. Przedmiotem analizy jest zarówno problematyka demograficzna (dynamika zaludnienia, ruch naturalny, saldo migracji) jak i wpływ kryzysu na suburbanizację aglomeracji rzeszowskiej.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis implies a lot of the processes taking place in the economy by slowing economic, social, cultural and limits entrepreneurial attitudes. The crisis also has an impact on the rapid decline in the economic activity, manifests in disruption in financial fluidity, the reduction of production, employment and investment activities,tas well as the financial resources of companies and people. The crisis affects the change in the rate of development of regional and national structures. The author tries to indicate the selected socio-economic problems and the effects of the functioning of Rzeszow city and its surroundings in the face of crisis. The aim is to show in the socio - economic and demographic the changes affecting the suburbanization processes in the agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area. The time horizon of the study includes the period of 1995-2012 - the period of the economic crisis of recent years. The subject of the analysis is the issue of population growth (population dynamics, natural motion, net migration) and the impact of the crisis on the suburbanisation of the agglomeration of Rzeszów.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, M. (2012). Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31(1), 13-29.
 2. Gorzelak, G., Smętkowski, M., Jałowiecki, B. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1(35), 52-73.
 3. Jałowiecki, B. (1999). Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej. W: J. Kołodziejski, T. Parteka (red.). Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 186, 27-76.
 4. Kudełko, J. (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, 25.
 5. Lisowski, A., Grochowski, M. (2009). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 217-281.
 6. Makieła, Z., Fedan, R. (red.). (2007). Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 230.
 7. Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 8. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2002). Rzeszów: Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 9. Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 10. Słodczyk, J. (red.). (2011). Studia Miejskie 3: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 11. Śleszyński, P., Czapiewski, Ł. (2011). Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego polski wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 12. Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. W: S. Kozłowski (red.). Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-Warszawa: Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 105-123.
 13. Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 14. Śleszyński, P. (2012). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości statystyczne, 11, 59-75.
 15. Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 2(85), 173-197.
 16. Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 17. Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu