BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sierszchulski Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie pozyskiwania środków unijnych na modernizację gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim
Spatial Diversity of Obtaining EU Funds for the Modernization of Agricultural Holdings in the Wielkopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 258-264, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Środki unijne
Modernization of agriculture, Arable farm, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Zaprezentowano ocenę aktywności rolników z województwa wielkopolskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Aktywność rolników w pozyskiwaniu środków na rozwój gospodarstw rolnych w ujęciu powiatowym jest zróżnicowana. Ważnym czynnikiem zróżnicowania aktywności rolników w pozyskiwaniu środków jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bowiem implikuje ono zazwyczaj ich słabą siłę ekonomiczną i tym samym ogranicza możliwości dalszego rozwoju. Wprowadzenie możliwości zespołowego ubiegania się o wsparcie dla potencjalnych beneficjentów - rolników prowadzących mniejsze gospodarstwa rolne, może stanowić impuls rozwoju dla wielu gospodarstw rolnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The assessment of activity of farmers from Wielkopolska region in obtaining EU funds for agricultural development on the example of "Modernisation of agricultural holdings" measure was presented in the paper. Farmers activity in obtaining EU funds for agricultural development by district is varied. The fragmentation of agricultural holdings is an important factor for differentiation of farmers activity in obtaining EU funds, because it usually implies their weak economic power and thus limits the potential for further development. The implementation of collective opportunities to apply for support by potential beneficiaries (farmers from smaller farms) can encourage the development of many farms in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domagalska-Grędys M. 2009: Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75.
 2. Józwiak W. 2005: Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii. [W:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych, IERiGŻ-PIB, z. 7, Warszawa, s. 10-23.
 3. Karwat-Woźniak B. 2005: Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej, Studia i monografie, IERiGŻ, Warszawa.
 4. Kowalski A., Figiel S., Halamska M. 2011: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy, nr 7.
 5. Kusz D., Ruda M. 2009: Poziom wsparcia finansowego Unii Europejskiej w działalności inwestycyjnej polskich gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 3.
 6. Michałek R., Kowalski J., Cupiał M., Tabor S. 1992: Struktura środków produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego, Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., nr 402. s. 205-213.
 7. Nowak E. 2004: Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce, Poznań.
 8. Pawlak J. 1994: Światowe tendencje w technice rolnej, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., nr 415. s. 67-74.
 9. Pięć lat Polski w UE. 2009: Raport UKIE.
 10. Poczta W., Siemiński P. 2010: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 11. Runge J. 2007: Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 12. Zalewski A. 1989: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce, PWN, Warszawa.
 13. Zegar J. 1985: Rachunek ekonomiczny i podejmowanie decyzji w gospodarstwie chłopskim. Wyd. Spół., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu