BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Bocionek Agata (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych
The Verification of Patient's Rights to Medical Services Financed from Public Funds
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 66-74, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Prawo ochrony zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care benefits, Health care financing, Health care, Health protection law, Health care insurance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne mają obowiązek zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Zapis Konstytucji stał się fundamentem do stworzenia szczegółowych przepisów charakteryzujących warunki i zakres udzielania świadczeń, zgodnie z którymi w polskim systemie opieki zdrowotnej podstawową zasadą decydującą o dostępie do świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Aktem prawnym regulującym wspomnianą zasadę jest Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która charakteryzuje kryteria decydujące o dostępie do świadczeń opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub budżet państwa w zakresie środków pozostających w dyspozycji właściwego ministra. W procesie realizacji umów, w które są zaangażowane co najmniej trzy strony transakcji: płatnik instytucjonalny, świadczeniodawca, świadczeniobiorca, a czasem również organ administracji publicznej, dochodzi do stałych napięć i nieporozumień formalno-prawnych. Opracowanie przedstawia i systematyzuje mechanizmy związane ze sposobem weryfikacji praw pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w kontekście funkcjonalnym. (fragment tekstu)

In the Polish health care system, the basic principle conditioning the access to public services financed from the public founds is the possession of proper entitlements. The study presents and systematizes the mechanisms related to ways of verification of patients entitlements to benefits financed from public funds in accordance with applicable laws. It describes the duties and powers of a service provider, beneficiary, and the process of information exchange with the principles of validation and verification of reporting data prepared by the National Health Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
  2. Portal Świadczeniodawcy, Global Services sp. z o.o., 2011.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 801.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484.
  5. Sprawozdanie z działalności NFZ za 2009 r.
  6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 2003 r. Nr 128 poz. 1175.
  7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
  9. Ustawa z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka. Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 305.
  10. Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (nr 72/2011/DSOZ).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu