BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woliński Jan (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Woliński Joanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wyrzyskowska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wpływ wilgotności na wartość niektórych cech ziarna gryki odmiany Panda
Influence of Moisture on the Value of some Properties of a Buckwheat Seed of Panda Variety
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 345-351, tab., bibliogr. 9 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Badania właściwości fizycznych, Cechy fizyczne
Corn, Physical properties research, Physical properties
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gryka jest gatunkiem, który zachował wiele cech rośliny dzikiej, między innymi niekończący się wzrost i długi okres wegetacji. Przy zbiorze jednofazowym zachodzi konieczność desykacji roślin. W trakcie zbioru ziarna gryki ulegają zawilgoceniu, często do 24%. W hodowli roślin coraz częściej zwraca się uwagę na cechy fizyczne ziaren, co pozwala na otrzymywanie odmian o bardziej dorodnych ziarnach, odpornych na uszkodzenia podczas zbioru, transportu czy przechowywania. Badano zmiany niektórych cechy fizycznych ziaren gryki w różnych warunkach wilgotności. Do badań przyjęto następujące poziomy wilgotności nasion: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. Badaniami objęto zakres wilgotności, jaki może wystąpić w okresie zbioru czy magazynowania. Warunki klimatyczne jakie wystąpiły w 2008 roku były korzystne dla gryki, otrzymano plon nasion w wysokości 1,9 t*ha-1, o masie 1000 ziaren równej 26,8 g, co świadczy o dorodności i dobrym wypełnieniu ziarna. W pozostałych latach otrzymano niższe plony nasion o masie 1000 nasion około 25-26 g. Nie stwierdzono istotnego wpływu warunków klimatycznych w poszczególnych latach na wartości badanych cech fizycznych ziaren. Zmiany w poziomie wilgotności ziarna warunkowały zmiany wartości badanych cech. U większości badanych cech ich wartość wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności ziaren, z tym że u kąta zsypu i usypu najniższe wartości otrzymano przy wilgotności ziarna 15%, przy wyższym poziomie wilgotności ziarna wartości tych cech rosły. Porowatość ziaren była ujemnie skorelowana z ich wilgotnością, Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności ziaren porowatość masy ziarna ulegała zmniejszeniu.(abstrakt oryginalny)

Influence of moisture on the value of some properties of a buckwheat seed of Panda variety Buckwheat is a variety, which have maintained many properties of a wild plant, inter alia a non-finite growth and a long period of vegetation. At the one-stage crop there is a necessity to dry plants. During harversting, buckwheat seeds get moist, frequently up to 24 %. More and more often, attention is paid to the physical properties of seeds during plant cultivation, which allows for obtaining varieties of very splendid seeds, resistant to damaging during harvesting, transporting or storing. Changes of some physical properties of buckwheat seeds in different moisture conditions were researched. The following levels of seeds moisture were accepted to the research: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. The research included the scope of moisture, which may occur during harvesting or storing. Climatic conditions, which occurred in 2008, were favourable for buckwheat; the obtained crop of seeds was in the amount of 1.9 t*ha-1, of the mass of 1000 seeds equal to 26.8 g, what proves ripeness and good filling of a seed. In the remaining years, lower crops of seeds of the mass of 1000 seeds -approx. 25-26 g were obtained. No significant influence of climatic conditions in particular years on the value of the examined physical properties of seeds was determined. Changes in the level of moisture conditioned changes of values of the examined properties. The value of the majority of the examined properties was increasing along with the increase of seeds moisture, however, at the angle of slide and the angle of repose, the lowest values were obtained at the seeds moisture of 15%, at the higher level of seeds moisture values of these properties were rising. Porosity of seeds was negatively correlated with their moisture. It was determined that with the growth of seeds moisture, the porosity of seeds mass decreased.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frączek J., Ślipek Z. (2006): Modele roślinnych struktur ziarnistych. Inżynieria Rolnicza, 12, 145-154.
  2. Kalisiewicz Z., Rawa T. (2005): Analiza związków masy i podstawowych wymiarów ziaren gryki segmentów łuszczyn rzodkwi świrzepy. Inżynieria Rolnicza, 6, 287-295.
  3. Konopko H. (2000): Wpływ wielkości nasion amarantusa na gęstość usypową produktu otrzymanego w procesie ich ekspandowania podczas transportu pneumatycznego. Probl. Inż. Roln., 2, 27-34.
  4. Nowiński M. (1970): Dzieje upraw i roślin uprawnych. PWRiL.
  5. Rawa T. (1992): Studia nad skutecznością czyszczenia gryki. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst,. Aedif. Mech., 22, Supplementum A, 3-65.
  6. Szot B. (2008): Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego. Acta Agrophysica, Vol.12, 1, 191-205.
  7. Waszkiewicz C., Sypuła M. (1992): Wpływ wilgotności na właściwości mechaniczne ziarna pszenicy. Ann. WAV Agric. Eng., 25, 47-52.
  8. Wolińska J., Woliński J., Wyrzykowska M. (2006): Zmienność i współzależność niektórych cech plonotwórczych gryki. Biuletyn IHAR, 240/241, 299-310.
  9. Woliński J., Wolińska J (2008): Ocena właściwości mechanicznych łodyg gryki odmian Kora, Luba i Panda. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 273-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu