BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednorz Jarosław (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Wpływ polityki paliwowo-energetycznej na sytuację bytową społeczeństwa w Polsce
Fuel - Energy Policy Impact on Society's Living Situation in Poland
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Energia, Ceny, Ubóstwo, Zużycie energii, Produkcja energii
Energy, Prices, Poverty, Energy consumption, Energy production
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
Polityka społeczno-gospodarcza kraju powinna opierać się na zrównoważonym rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki, na wypracowaniu takich mechanizmów, w których aspekt ekonomiczny nie przesłoniłby wymiaru społecznego. W artykule przedstawiono strukturę produkcji oraz zużycia energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Przedstawiono także koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z zastosowaniem różnych nośników energii i technologii. Jednocześnie przedstawiono sytuację socjalną społeczeństwa w poszczególnych województwach, zwracając uwagę na granice oraz zasięg ubóstwa. Polityka energetyczna oraz klimatyczna Unii Europejskiej będzie wymuszać zmniejszenie udziału węgla w strukturze wytwarzania energii w Polsce, zwiększając zagrożenie wzrostem cen energii dla odbiorców końcowych. Może to spowodować niekorzystne zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych, pogłębiając lub rozszerzając granice zubożenia społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Country's social - economic policy should be based on sustainable development of the society and the economy, on the development of such mechanisms, in which the economic aspect will not mask social dimension. The article presents the current structure of electricity and heat production and consumption in Poland. Presented has been the costs of generating electricity and heat using various types of energy carriers and technologies. The living situation of the society in particular provinces (voivodships) has been also described, paying attention to the boundaries and range of poverty. Energy and climate policy of the European Union will force the decrease of coal share in energy generation mix in Poland, increasing the threat of higher energy prices for final consumers. This may lead to adverse changes in the structure of household spending, deepening or extending the boundaries of the impoverishment of society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BOROWSKI K., Energetyka jądrowa - perspektywy rozwoju w Polsce. [W:] Infos - zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 10, 13 marca 2007 r., Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Notatka informacyjna: Wyniki Badań GUS - Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010.
 3. Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia. Ubóstwo w  Polsce. Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r. na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2009), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2011.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Efektywność wykorzystania energii w latach 1998-2008, Warszawa 2010.
 6. Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009, Warszawa 2010.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Zużycie paliw i nośników energii w 2009 r., Warszawa 2010.
 8. JEŻOWSKI P., 2011 - Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych. Międzynarodowa Konferencja "Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 7-8 kwietnia.
 9. Kancelaria Senatu. Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Sprawozdanie nr 35/2008. Skutki społeczno-ekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski. Dyrektywa w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Bruksela 16 września 2008 r.
 10. Kompania Węglowa. Gazeta Firmowa Nr 6 (28), czerwiec 2011.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja rządu na temat sytuacji i prognozowanych tendencji na rynku pracy w 2006 roku, Warszawa, maj 2006 r.
 12. Ministerstwo Gospodarki, Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2010.
 13. Ministerstwo Gospodarki, Program dla elektroenergetyki, Warszawa, 27 marca 2006.
 14. MUSIAŁ K. - Porównanie technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, "Energoprojekt Katowice" S.A. (http://www.cyf.gov.pl/pdf/rej/rej6.pdf).
 15. PASKA J., SAŁEK M., SURMA T., 2010 - Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej, Rynek Energii nr 2, s. 124-131.
 16. Polskie Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo SA., Wyniki finansowe PGNiG SA, 4 kwartały 2005 r., 2 marca 2006.
 17. SOWIŃSKI J., 2008 - Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, Kraków.
 18. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.), Warszawa, 31 lipca 2007 r.
 19. Urząd Regulacji Energetyki - Energetyka cieplna w liczbach 2009, Warszawa 2010.
 20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z  późn. zm.).
 22. www.cire.pl/rynekenergii/podtsawa.php?smid=207
 23. www.min- pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/cf_web.htm
 24. ZAPOROWSKI B., 2008 - Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu