BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Efekty produkcyjne i ekonomiczne a poniesione koszty nawozów mineralnych w gospodarstwach specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych
Production and Economic Effects versus Cost of Mineral Fertilizers in Farms Specializing in Cereals, Oilseeds and Protein Crops
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 320-326, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Nawozy sztuczne, Efektywność produkcji
Arable farm, Crop production, Artificial fertilizer, Production effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono ocenę możliwości ograniczania w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych kosztów nawozów mineralnych z korzyścią dla ich efektów produkcyjnych i ekonomicznych. Wykorzystano dane empiryczne z gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych, które prowadziły rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN w latach 2005-2010. Wykorzystując aglomeracyjną metodę skupień Warda analizowaną próbę gospodarstw rolnych podzielono na cztery grupy w zależności od uzyskanego plonu pszenicy, dochodu z gospodarstwa rolnego i poniesionych kosztów nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych oraz jakości posiadanych gleb. Analizie poddano ich potencjał produkcyjny, organizację i strukturę produkcji, efektywność funkcjonowania oraz nasilenie inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the ability of limit cost of mineral fertilizers with advantage for production and economic effects in farms with specialist cereals, oilseeds and protein crops that collected the data from 2005 to 2010 for Farm Accountancy Data Network (FADN). Therefore the Ward's method used because this method is very useful to divide population of observation to homogeneous groups. Finally in article four groups of farm with specialist cereals, oilseeds and protein crops were analized in respect to yield of wheat, income from farm and mineral fertilizers per 1 ha utilized area and quality of soil. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blöhm G. 1961: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 2. Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry. 2003: IPCC.
 3. Holland S. 2006: Cluster Analysis, University of Georgia.
 4. Igras J., Kopiński J. 2007: Zużycie nawozów mineralnych i naturalnych w układzie regionalnym, [W:] A. Harasim (red.), Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach gminach i województwach, IUNG-PIB, Puławy, z. 5.
 5. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 2012: GUS, Warszawa.
 6. Grabiński J. 2001: Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomie nawożenia mineralnego, Wieś Jutra, nr 11.
 7. Grabiński T. 2003: Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Kopiński J. 2006: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji rolniczej w regionach, Wieś Jutra, nr 6.
 9. Marek T. 1989: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa.
 10. Morris M.L. 2007: Fertilizer use in African agriculture: Lessons learned and good practise guidelines, Directions in Development Series, Agriculture and Rural Development, Washington, World Bank.
 11. Steward W.M., Dibb D.W., Johnson A.E., Smyth T.J. 2005: The contribution of Commercial Fertilizer Nutrients to Food Production, Agronomy Journal, nr 97.
 12. Wilkin J. 2011: Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 13. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 14. Zegar J.S. 2012: Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska-ujęcie globalne, Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 15. Ziętara W., Zieliński M. 2012: Efektowność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, Zag. Ekon. Roln., 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu