BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielimąka Ryszard (Silesian University of Technology, Poland), Siejka Zbigniew (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Algorithms Variants of Elaboration of the Precise GNNS Network Established for Geodetic Service of Building of the Mining Facility
Warianty algorytmów opracowania precyzyjnej sieci realizacyjnej gnss założonej dla geodezyjnej obsługi budowy zakładu górniczego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 168-171, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Algorytmy, Technologie sieciowe, Global Position System (GPS)
Algorithms, Network technologies, Global Position System (GPS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania serwisów postprocessingu systemu ASG-EUPOS na przykładzie sieci realizacyjnej założonej dla geodezyjnej obsługi budowy upadowej łączącej powierzchnię terenu ze złożem węgla kamiennego oraz obiektów jej towarzyszących. Dla potrzeb geodezyjnej obsługi budowy tej inwestycji założono na zewnątrz planowanych obiektów sieć realizacyjną złożoną z sześciu nowo założonych punktów ziemnych i czterech punktów nawiązania należących do satelitarnej sieci ASG-EUPOS. Jednoczesny, statyczny pomiar tej sieci przeprowadzono za pomocą wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych odbiorników satelitarnych firmy Trimble model R8 GNSS, w trzygodzinnej sesji obserwacyjnej. W pracy przedstawiono trzy warianty numerycznego opracowania wyników tak pomierzonej sieci GNSS. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem serwisu POZGEO-D oraz pakietu programów geodezyjnych GEONET. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwoliły stwierdzić, że jednorodne sieci wektorowe należy wyrównywać na elipsoidzie albo w układzie geocentrycznym. Przyjęty w pakiecie programów GEONET model wyrównania sieci wektorowej na płaszczyźnie nie powinien być stosowany do opracowania tego typu sieci (długie wektory nawiązania powyżej 50km). (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of the usage of post-processing services of the ASG-EUPOS system on the example of GNSS network established for geodetic service of building of the inclined drift, to make coal deposit accessible, and also building associated objects. For the purpose of geodetic service of construction realization network was established outside the planned objects. The network consists of six new ground points and four control points belonging to ASG-EUPOS network. Simultaneous, static measurements of the network were performed in three-hour observation session, using multifrequency and multisystem satellite receivers - Trimble R8. The paper presents three variants of post-processing of the observation results. Calculations were performed using POZGEO-D service and geodetic software package GEONET. The results of the calculation process revealed, that homogeneous vector networks should be adjusted on the ellipsoid or in the geocentric system. Model of adjustment of the vector network on the plane adopted in the GEONET software package should not be applied for elaboration of this type of network (long reference vectors more than 50km). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Błaszczyk. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005, p. 109.
 2. M. Butlewski, M. Smaruj. "Analiza porównawcza metod oceny ryzyka zawodowego z punktu widzenia inżynierii ergonomicznej," in Inżynieria ergonomiczna. Praktyka. E. Tytyk, Ed. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
 3. A. Fierla. Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009.
 4. Ł. Hadaś, G. Klimarczyk. "Wyniki analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie montażowym o wysokim stopniu kastomizacji - studium przypadku." Logistyka, no. 1, pp.57-58, 2010,.
 5. Ł. Hadaś, G. Klimarczyk. "Koncepcja budowy metodyki systemu zarządzania zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie montażowym o wysokim stopniu kastomizacji." Logistyka, no. 2, pp. 50-51, 2010, .
 6. M. Jasiulewicz-Kaczmarek, P. Drożyner. "The Role of Maintenance in Reducing the Negative Impact of a Business on the Environment," in Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, EcoProduction. M. G. Erechtchoukova, Ed. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, p. 153.
 7. J. Kaźmierczak. "Production engineering in Poland: a point of view." Management Systems in Production Engineering, no 1(9), p. 8, 2013.
 8. T. Lis, K. Nawrocki. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005, p. 60.
 9. A. Misztal. "Data analysis as a base for improving of processes and products," in Theory of management 4.The selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Št. Hittmár, Ed. Žilina - Slovak Republic: University of Žilina, 2011, p. 145.
 10. Polski Komitet Normalizacyjny, PKN-ISO Guide 73:2012, Zarządzanie ryzykiem. Terminologia, Warszawa 2012.
 11. Polski Komitet Normalizacyjny, PKN-ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, Warszawa 2012.
 12. A. Stasiuk-Piekarska, Ł. Hadaś, M. K. Wyrwicka. "Analiza zakłóceń dla wybranych kategorii dostawców w przedsiębiorstwie o wysokim stopniu kastomizacji." Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014.
 13. A. K. Stasiuk, K. Werner-Lewandowska. "Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją," in Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala, Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-05-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu