BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska Zofia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Mutual Dependence between Sustainable Energy- and Sustainable Agriculture Policies-from the Global and European Perspective
Wzajemna zależność między politykami wspierania zrównoważonej energii i zrównoważonego rolnictwa z punktu widzenia perspektywy globalnej i europejskiej
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 3, s. 5-22, wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Energia, Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Polityka energetyczna
Energy, Agriculture, Sustainable agriculture, Energy policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie z perspektywy globalnej i europejskiej związków między sektorem zrównoważonej gospodarki energetycznej, w tym w szczególności sektorem energii odnawialnej a sektorem rozwoju zrównoważonego rolnictwa . W gospodarce światowej i europejskiej zaznacza się w ostatnich latach systematyczny wzrost znaczenia technologii na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej. Głównymi dziedzinami zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej i jej regionów będą w nadchodzących latach będą te obszary, które bazują na poprawie efektywności energetycznej, zrównoważonym rolnictwie, odnawialnych energiach ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich. Rolnictwo jest jednym z wiodących obszarów, do których odnoszą się ustalenia UE dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Podobnie jak i inne sektory gospodarki, rolnictwo jest źródłem emisji nie tylko gazów cieplarnianych ale jest i emitentem innych gazów takich jak metan oraz podtlenek azotu. Istnieje też silna zależność między zrównoważonym rozwojem rolnictwa i możliwościami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ zrównoważone rolnictwo wydaje się być również istotnym źródłem energii odnawialnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the interrelationship between the sustainable energy, especially renewable energy sector and sustainable agriculture policy from both: the European and the global perspectives. In the world and European economy the role of Renewable Energy Technologies is still increasing. Energy efficiency; sustainable agriculture; renewable energies for rural development belong to main poles of sustainable development in the world economy and its regions. Agriculture is one of the economic sectors to which the EU commitment to reduce emissions of greenhouse gases applies. Like any other economic sector, agriculture produces greenhouse gases and is a major source of the non- CO2 greenhouse gases methane and nitrous oxide. It is also the strong relationship between the sustainable agriculture sector and the renewable energy development possibilities. The sustainable agriculture can be seen as a source of renewable energy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture and bioenergy, http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/index_en.htm
 2. DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC(Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union, L 140/16 EN Official Journal of the European Union 5.6.2009
 3. Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy, {SEC(2010) 1346}, Brussels, 10.11.2010; COM(2010) 639 final
 4. GREEN PAPER, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Brussels, 8.3.2006; COM(2006) 105 final
 5. http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
 6. http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm
 7. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf [PubMed]
 8. http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm http://europa.eu/pol/agr/index_en.htm Agriculture and bioenergy
 9. http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/index_en.htm
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/introduction
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/introduction
 12. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27062_en.htm
 13. IRENA 19 - Emissions of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) from agriculture, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/documents/IRENA%20IFS%2019%20-%20GHG%20emissions_FINAL.pdf; comp. also with analysis presented on p. 9 of this paper
 14. IRENA 34, Share in agriculture of gas emission, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/documents/IRENA%20IFS%2034.1%20%20Share%20of%20agriculture%20in%20GHG%20emissions_F.pdf
 15. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY SCOREBOARD 16 2007 - ISBN 978-92- 64-03788-5 - © OECD 2007, p.p.9-16
 16. Summary report on the analysis of the debate on the green paper "A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy" COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT; Brussels, 16.11.2006 , SEC(2006) 1500
 17. Technology and Innovation Report (2011), Powering Development with Renewable Energy Technologies, United Nations, New York, Geneva, 2011
 18. The EU climate and energy package, http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
 19. Trade and Environment Review 2009/2010, United Nations, New York, Geneva, 2010
 20. United Nations Framework Convention on Climate Change
 21. VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska- Środowisko 2010: Nasza przyszłość, Nasz wybór, Artykuł 2, propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Program Działań Wspólnoty w Dziedzinie Ochrony Środowiska na lata - 2001-2010
 22. Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, rozdział p.t. Dostosowania w Polsce do polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu