BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jaroszewska-Brudnicka Renata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Gierańczyk Wieńczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Radwańska Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szyda Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle ujęć historycznych
The Historical Background of the Delimitation of the Bydgosko-Toruński Metropolitan Area
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 1, s. 59-81, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Metropolitan area, Town spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
Bydgoszcz-Torun metropolitan area
Abstrakt
Artykuł dotyczy bydgosko-toruńskiego układu funkcjonalno-osadniczego analizowanego z perspektywy historycznej oraz współczesnych uwarunkowań determinujących granice tego obszaru. Wraz z pojawieniem się terminu "aglomeracja bydgosko-toruńska" na przełomie lat 60. i 70. XX w. zapoczątkowana została dyskusja na temat zasadności wydzielenia analizowanego układu oraz traktowania go jako całość bądź rozłącznie. Współczesną delimitację BTOM opracowano na podstawie sumarycznego wskaźnika urbanizacji i uzupełniono o analizę powiązań funkcjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the bydgosko-toruński composition of the functional and settlement aspects analyzed from the perspective of history and of the contemporary conditions determining the borderlines of this area. The appearance of the term of 'the bydgosko-toruńska agglomeration' at the turn of the 1960s and 1970s initiated a debate on the legitimacy of the isolation of the analyzed composition and treating it either as a whole or separately. The contemporary delimitation of the BTOM was worked out based on the aggregate urbanization index and was completed with the analysis of the functional connections - commuting to work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska B. (1974), Próba wyodrębnienia konurbacji bydgosko-toruńskiej, [w:] Rozwój wielkich aglomeracji w Polsce, t. 1: Konurbacja bydgosko-toruńska, IPP Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa.
 2. Centralny Urząd Planowania (1990), Studia do planu przestrzennego zagospodarowania kraju, Warszawa.
 3. Eberhardt P., Gontarski Z., Siemiński J. (1973), Koncepcje delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, "Biuletyn KPZK PAN", 79, 187-219.
 4. Gierańczyk W. (2009), Warunki życia ludności bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, WSG, Bydgoszcz.
 5. Gontarski Z. (1980), Obszary metropolitalne w Polsce, "Biuletyn KPZK PAN", 109.
 6. GUS (1970), Regiony ekonomiczno-statystyczne. Przekroje regionalne stosowane w opracowaniach GUS, Warszawa.
 7. GUS (1972), Statystyka układów regionalnych, "Statystyka Regionalna", 33.
 8. GUS (1981), Aglomeracje miejskie 1979, Departament terenowych organów statystyki, Warszawa.
 9. Instytut Kształtowania Środowiska (1974), Planowanie aglomeracji miejskich w Polsce - raport o założeniach rozwoju, Warszawa.
 10. Instytut Kształtowania Środowiska (1975), Planowanie aglomeracji miejskich w Polsce - materiały metodyczne, Warszawa.
 11. Jaroszewska-Brudnicka R. (2009), Przemiany społeczno-przestrzenne obszarów wiejskich w przestrzeni metropolitalnej Bydgoszczy i Torunia, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, WSG, Bydgoszcz.
 12. Kiełczewska-Zaleska M. (1952), Województwo bydgoskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 13. Komornicki T., Śleszyński P. (2009), Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, 9-37.
 14. Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S. (1971), Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000, "Biuletyn KPZK PAN", 67.
 15. Liszewski S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] Bald K., Markowski T. (red), Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, "Biuletyn KPZK PAN", 215.
 16. Litowski G. (1980), Integracja ekonomiczna i społeczna miast na przykładzie Bydgoszczy i Torunia, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 17. Maik W., Sokołowski D., Brudnicki R. (1996), Proces transformacji gospodarki i zmiany struktury przestrzennej aglomeracji Bydgoszczy i Torunia, [w:] Korcelli P. (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, t. 2, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 42, 57-92.
 18. Namysłowski J. (1980), Ośrodki codziennych dojazdów w systemie miast nad Wisłą, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia", 15.
 19. Namysłowski J. (1982), Systemy lokalne nad dolną Wisłą, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia", 17.
 20. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego (2003), Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Włocławek.
 21. Smętkowski M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce, [w:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, Prace KNE, 22, PAN - Oddział w Krakowie.
 22. Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009), Metropolitan areas in Poland - diagnosis and recommendations, "Studia Regionalne i Lokalne", 37-58.
 23. Sokołowski D. (1988), Próba delimitacji konurbacji bydgosko-toruńskiej w świetle dotychczasowych badań i planowanych zamierzeń rozwojowych, maszynopis, UMK, Toruń.
 24. Sokołowski D., Stachowski J. (1993), Aglomeracja bydgosko-toruńska w latach 1970-1988, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia", 25.
 25. Sokołowski D. (2006), Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 26. Sokołowski D. (2009), Aglomeracja bydgosko-toruńska w strukturze osadniczej kraju i regionu, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, WSG, Bydgoszcz, 203-229.
 27. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 28. Swianiewicz P., Klimska U. (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, "Prace i Studia Geograficzne", 35, 45-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu