BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przestrzenno-czasowe modelowanie poziomu życia mieszkańców miast Polski
The Spatial-Temporary Modeling of Standard of Living for Cities Residents in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 1, s. 83-98, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Rozwój miasta, Poziom życia, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Analiza dynamiczna
City, City development, Living standard, Modeling of time-space, Dynamic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu stosunkowo mało jest informacji na temat przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w miastach, w szczególności w miastach mniejszych. W pracy podjęto próbę analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w ujęciu dynamicznym w latach 2002-2011. Uwzględnienie czasu w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu życia pozwoliło, dzięki możliwości wykorzystania metod analizy szeregów czasowych, na wyodrębnienie miast, w których można zaobserwować poprawę warunków życia, miast o stałym poziomie oraz tych, dla których następuje pogarszanie się poziomu życia. (abstrakt oryginalny)

There is scant information on the spatial differentiation of the standard of living in cities. This work has therefore attempted to analyze the spatial differentiation of the standard of living of the populations of towns in a dynamic approach, on the basis of the data from the years 2002-2011. Including time in the spatial differentiation of the standard of living enabled to select the towns in which the improvement in the standard of living is observable, the towns with the steady standard and those in which the standard of living is deteriorating, thanks to the possibility of using the methods of time series analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I. (2008), The Application of the Multidimentional Scalling to the Segmentation of the Pensioners Outgoing Tourism in Terms of the Enviroment Quality, "Polish Journal of Environmental Studies", 25-47.
 2. Berry B. J. L. (1981), Comparative urbanization: Divergent patos in the twentieh century, St. Martin Press, New York.
 3. Campbell A. (1976), Subjective Measures of Well-being, "American Psychologist", 2, 55-78, DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.31.2.117.
 4. Cheba K. (2010), Analysis of development trends of standard of living for medium-sized cities in Poland, [w:] Dittmann P. (red.), Forecasting, UE Wrocław, 30-41.
 5. Gerőhazi E., Hegedus J. (2011), The impact of European demographic trends on regional and urban development. Synthesis report, Metropolitan Research Institute, Budapest.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków.
 7. Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa.
 8. Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickich w kontekście realizacji narodowej strategii spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Hooley G. J. (1980), Multidimensional Scaling of Consumer Perceptions and Preferences, "European Journal of Marketing", 14(7), 436-448, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000004919.
 10. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 11. Mallach A. (2010), Facing the Urban Challenges. The Federal Government and America's Older Distressed Cities, Brookings Institution's Metropolitan Policy Program, Washington.
 12. Nermend K. (2008), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, "Rozprawy i Studia", 694.
 13. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 14. Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, AE, Wrocław.
 15. Parysek J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Walesiak M. (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", 1-2.
 17. Wojciechowski P. (2013), Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu RP, Warszawa.
 18. Zahra S. A. (1993), Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach, "Journal of Business Venturing", 8, 319-340, DOI: http://dx.doi.org/-10.1016/0883-9026(93)90003-N.
 19. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
 20. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków.
 21. Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu