BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewczak Maciej (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Determinants for Spatial Location of Pharmacies
Determinanty lokalizacji przestrzennej aptek
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 87-103, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Refundacja leków, Apteki, Analiza przestrzenna
Reimbursement of medicines, Pharmacy, Spatial analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tematyka refundacji leków to istotne zagadnienie przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących kształtu reform dla sektora opieki zdrowotnej. Każdorazowa zmiana wykazu leków refundowanych kończy się gorącą debatą w mediach i w codziennym życiu. Niezrozumiałe strategie cenowe, stosowane przez apteki, zmuszają pacjentów do poszukiwania tych miejsc, które oferują niezbędny lek w jak najniższej cenie. Dostrzegając możliwości dobrego biznesu ekonomicznego, na przestrzeni ostatnich lat, obserwuje się znaczący wzrost liczby aptek, a w związku z tym, liczebność tych podmiotów uniemożliwia pełną kontrolę w procesach sprzedaży leków, zwłaszcza tych z list refundowanych. Celem artykułu jest wykazanie przestrzennych zależności obserwowanych na rynku farmaceutycznym na przykładzie liczby aptek w powiatach Polski. Podjęta została próba oceny występowania przestrzennych zależności pomiędzy liczebnością aptek a liczbą lekarzy, liczbą zakładów opieki zdrowotnej, jak również innych determinant wskazujących na proces starzenia się społeczeństwa i stanu zdrowia Polaków. Podsumowaniem badań jest próba budowy modelu przestrzennego i jego diagnoza dla liczby aptek w zależności od różnych czynników społeczno-gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The topic of drug reimbursement is an important subject when one makes a decision on the construction of the reform of the health sector. Any change in the reimbursement list ends with a hot debate in the media and in everyday life. Incomprehensible pricing strategies used by pharmacies, force patients to seek those places that offer the necessary medication at the lowest possible price. Recognizing the economic opportunities for a profitable business, in recent years, a significant increase in the number of pharmacies is observed, and therefore, the number of these entities makes the process of selling drugs, especially those from the reimbursement list, almost impossible to control. The article aims to reveal the spatial dependence for the pharmaceutical market on the example of pharmacies in poviat districts of Poland. An attempt is made to assess the prevalence of spatial dependence between the number of pharmacies and other determinants indicating health care resources, ageing process and the state of health of Poles. The summary of the study is to build a spatial model with its diagnosis for the number of pharmacies according to various socio-economic factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L., (1988), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
  2. Anselin L., (1995), Local Indicators of Spatial Association - LISA, Geographical Analysis 27(2).
  3. Arbia G., (2006), Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to RegionalConvergence, Springer-Verlag, Berlin.
  4. Cliff A.D., Ord J.K., (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
  5. Suchecki B. (ed.), (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danychprzestrzennych, C.H.Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu