BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusideł Ewa (University of Lodz, Poland), Górniak Joanna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Transport Availability vs. Development of Poland'S Regions
Dostępność transportowa a rozwój polskich województw w świetle analizy konwergencji regionalnej
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 105-116, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Konwergencja regionalna, Rozwój regionalny
Transport, Regional convergence, Regional development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono problem dostępności transportowej z wyróżnieniem infrastruktury drogowej oraz kolejowej na tle rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych województwach w Polsce. Zagadnienie to rozpatrywane jest zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. Istotą badania jest wykorzystanie istniejących metod do nowego zestawu danych, a mianowicie poziom rozwoju transportu oszacowano na podstawie złożonego wskaźnika rozwoju, zaś stopień zbieżności pomiędzy regionami określono przy użyciu testów klasycznej konwergencji. Głównym celem badania jest ocena stopnia zróżnicowania dostępności transportowej pomiędzy województwami w Polsce w porównaniu do ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Hipoteza badawcza zakłada, że istnieje silna korelacja pomiędzy dostępnością transportową i rozwojem regionów, co pociąga za sobą podobieństwo wniosków co do występowania konwergencji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of transport availability, taking into account road and rail infrastructure, as compared with socio-economic development in specific regions of Poland. The issue is studied from the theoretical and empirical point of view. The nature of the of the research is to use of existing methods for new dataset, namely the transport development level is estimated based on a composite indicator of development and degree of convergence among regions is estimated using classical regional convergence tests. The main goal of the study is to assess the degree of transport availability diversification among regions (voivodships) of Poland in comparison with their socio-economic development. The hypothesis assumes that there is strong correlation between transport availability and development of the regions and therefore similarity in the convergence inference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell G., Bowen P., Fawcett P. (1984). The business of transport. MacDonald & Evans Ltd, Plymouth.
 2. Boyle G.E., McCarthy T.G. (1997). A simple measure of β-convergence, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, 2.
 3. Michałowska M. (Ed.), (2009). Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka [Effectivetransport - competitive economy], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Michałowska M. (Ed.), (2009). Transport w gospodarce opartej na wiedzy [Transport inknowledge-based economy], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 5. Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarkiPolski według województw [Multidimensional analysis of spatial diversification of Polisheconomy structure according to voivodships], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Raport wykonany dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [Report prepared for the Ministry of Regional Development]: T. Komornicki (Ed.), (2008). Opracowanie metodologii liczeniawskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie[Methodology of computing the intramodal transport availability indicator for the territory ofPoland and its estimation], Warszawa.
 7. Rosik P., Szuster M. (2008). Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów[Development of transport infrastructure and regional economy]. Politechnika Poznańska, Poznań, Poznań.
 8. Spiekermann K., Neubauer J. (2002). Accessibility and peripherality: concepts, models andindicators, Nordregio.
 9. Wojewódzka-Król K. (Ed.), (2002). Rozwój infrastruktury transportu [Development of transportinfrastructure], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Wolszczak-Derlacz J. (2007). Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji[Common Europe, different prices - analysis of convergence processes], Wydawnictwo CeDeWu, Warsaw.
 11. Woźniak M.G., Czuzhykov V.I., Lukianenko D.G. (2009). Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina [Convergence of economic models. Poland and Ukraine], Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Zeliaś A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polscew ujęciu dynamicznym [Dynamic taxonomic analysis of standard of living spatial diversificationin Poland], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu