BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland), Strahl Danuta (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
European Regional Space Classification Regarding Smart Growth Level
Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom inteligentnego rozwoju
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 233-247, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Region
Regional development, Economic development, Knowledge-based economy, Region
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Strategia Europa 2020, jako sukcesor Strategii Lizbońskiej, jest wizją społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku, obejmującą trzy powiązane priorytety: 1/ rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 2/ rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 3/ rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. W pracy przedstawiono wyniki klasyfikacji ze statystykami pozycyjnymi europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na stopień zaawansowania i poziom inteligentnego rozwoju w regionach szczebla NUTS 2. Rozwój inteligentny regionów uwzględnia trzy filary: innowacyjność, kreatywność (Gospodarka Oparta na Wiedzy) i inteligentną specjalizację ilustrowane charakterystykami znajdującymi się w zasobach informacyjnych Eurostatu. Cechy te stanowiły podstawę do konstrukcji miar agregatowych dla określonych filarów, a także do klasyfikacji regionów. Wyniki uzyskanych podziałów oceniono w całej europejskiej przestrzeni regionalnej, w grupach regionów wydzielonych zgodnie z chronologią procesów integracji, a także w regionach stołecznych i zawierających stolicę oraz w układzie regionów polskich. (abstrakt oryginalny)

Europe 2020 strategy, as the successor of Lisbon strategy, represents the vision of social market economy for Europe of the 21st century covering three related priorities: 1/ smart growth: knowledge based economy and innovation growth; 2/ sustainable growth: support for effective and taking advantage of resources economy which is more environmentally friendly and more competitive; 3/ inclusive growth: support for high employment level economy providing social and territorial cohesion. The paper presented classification results including European regional space positional statistics regarding advancement and smart growth level in NUTS 2 regions. Regional smart growth covers three pillars: innovation, creativity (Knowledge Based Economy) and smart specialization illustrated by characteristics available in Eurostat data resources. These qualities constituted the basis for constructing aggregate measures for specific pillars and also for the purposes of regional classification. The results of obtained classes were assessed in an overall European space, in groups of regions distinguished in line with integration processes chronology and also in capital regions and these including the country capital, as well as in the system of Polish regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020, European Commission, COM(2010) 2020 final, Brussels.
  2. Digital Agenda Scoreboard (2011), Commission Staff Working Paper, SEC(2011) 708, European Commission, Brussels.
  3. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającegowłączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Komunikat Komisji, KOM(2010).
  4. Innovation Union Competitiveness report (2011), Directorate-General for Research and Innovation, Directorate-General for Research and Innovation, Research and Innovation, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  5. Knowledge Assessment Methodology (KAM) (2006), World Bank Institute, World Bank, Washington.
  6. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Biblioteka Ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Markowska M., Strahl D. (2003), Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. SKAD, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, Taksonomia 10, AE, Wrocław.
  8. Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27 (2007), Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxemburg.
  9. Strahl D. (2002), Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] J. Dziechciarz (red.), Zastosowaniametod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, Ekonometria 10, AE, Wrocław.
  10. Youth on the Move (2010), Publications Office of the European Union, European Union, Luxembourg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu