BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Convergence and Disparities in European Industrial Relations
Zbieżności i dysproporcje w obszarze europejskich stosunków przemysłowych
Źródło
Comparative Economic Research, 2013, vol. 16, nr 3, s. 127-146, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Rynek dóbr przemysłowych, Stosunki przemysłowe
Industry, Industrial goods market, Industrial relations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie obszarów największych zbieżności i dysproporcji w zakresie stosunków przemysłowych w UE. Artykuł ma także na celu zdefiniowanie przyczyn takiej sytuacji oraz określenie wpływu kryzysu gospodarczego na kształt tych stosunków i dążenie do ich konwergencji. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części i podsumowania. W punkcie drugim omówiono proces tworzenia europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych i dialogu społecznego. Kolejna część poświecona została kwestii partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako obszarowi stosunków przemysłowych o największym zasięgu konwergencji. Szczególny nacisk został tutaj położony na dualny system reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwie w postaci związków zawodowych i rad pracowników oraz na Europejskie Rady Zakładowe. W punkcie czwartym przeanalizowano zaś największe dysproporcje między starymi i nowymi krajami UE, które dotyczą poziomu "uzwiązkowienia" oraz zasięgu i poziomu zawierania układów zbiorowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the areas of the greatest convergence and disparities in industrial relations in the EU. This paper also aims to identify the causes of such situations and to determine the influence of the economic crisis on the shape of these relations and the attempt to achieve convergence. The study is composed of an introduction, three main sections and a conclusion. Following the introduction, the section 2 discusses the evolutionary process of European industrial relations and social dialogue. The next section is devoted to employee participation in the management of a company, the area of greatest convergence in industrial relations. Special emphasis is placed on the dual system of employee representation (trade unions and works councils), and in particular on the European Works Councils. The final section examines the greatest disparities between the old and new EU member states with reference to trade union density, range, and the level of collective bargaining. This is followed by a summary of conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunlop J. T. (1958), Industrial Relations Systems, New York: Holt.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowników we Wspólnocie Europejskiej, (2002), Dyrektywa Rady 2002/14/WE, Official Journal of the European Communities, L. 80/29.
 3. Dyrektywa Rady dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, (1994), Dyrektywa Rady nr 94/45/WE, Official Journal of the European Communities, No L252/64.
 4. Dyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca Status Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, (2001), Dyrektywa Rady 2001/86/WE.
 5. ETUI ECD, (2012), http://ecdb.worker-participation.eu.
 6. Employee involvement in Companies under the European Company Statute. Executive summary (2011), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 7. Employee representation at establishment level in Europe (2009), European Company Survey, Dublin.
 8. Fulton L. (2011), Worker Representation in Europe, Labour Research Department and ETUI (online publication).
 9. Gardawski J. (2009), Związki zawodowe między fordyzmem a postfordyzmem. Kryzys fordowskichzwiązków zawodowych, [in:] J. Gardawski (ed.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 10. Golimowska S., Żukowski M. (2008), Diversity, similarity and commonality: Member states'social policies and EU social policy, [in:] S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski (ed.), Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European SocialModel, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Grosse T.G. (2007), Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, [in:] R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego ʻDialogʼ, Warszawa.
 12. Impact of the information and consultation directive on industrial relations (2008), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 13. Industrial Relations in Europe 2010 (2011), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Luxembourg.
 14. Jagodziński R., Pas I. (2011), The ECC landscape on the eve of the transposition deadline of therecast directive 2009/38/EC, European Trade Union Institute, Brussels.
 15. Kohl H. (2009), Freedom of Association, Employees' Rights and Social Dialogue in Central andEastern Europe and Western Balkans, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
 16. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. OECD Database on Trade Unions.
 18. Rybicka E. (2006), Jubileusz europejskiego dialogu społecznego, ʻDialogʼ, Warszawa, nr 10 Skorupińska K. (2009), Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwacheuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Skorupińska K. (2011), European Works Councils Experiences, ʻComparative Economic Researchʼ, Łódź, Vol. 14.
 20. Social dialogue in Times og global economic crisis (2012), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
 21. Surdykowska B. (2011), Europejski dialog społeczny - okrągła rocznica, ʻDialogʼ, Warszawa, nr 3 (30)
 22. Towalski R. (2007), Dialog społeczny - próba definicji, [in:] R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego ʻDialogʼ, Warszawa Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24 grudnia 2002 r.
 23. Workplace Representation (Slovenia), worker-participation.eu
 24. EWC database (2012), European Trade Union Institute
 25. ICTWSS database version 3, May 2011
 26. worker-participation.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu