BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stacherzak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Typologia funkcjonalna gmin Dolnego Śląska a Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Functional Typology of Lower Silesia Municipalities and "Development Strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 322-331, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Gmina, Strategia rozwoju regionalnego
District, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono podział województwa dolnośląskiego na osiem typów funkcjonalnych gmin. Podział gmin na typy funkcjonalne stanowi kontynuację badań przeprowadzonych w latach 1996, 2005 i 2010. Za podstawę porównań przyjęto rok 2010, stosując takie same kryteria ich klasyfikacji: stopnia uprzemysłowienia, struktury gospodarki oraz stopnia zagospodarowania turystycznego. W pracy dokonano także analizy wybranych zapisów dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie przyjętych kryteriów podziału funkcjonalnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Dolnego Śląska. Efektem końcowym jest porównanie uzyskanych wyników delimitacji z zapisami Strategii. Porównania prowadzone w toku badań ukazują podobieństwa i różnice funkcjonalne analizowanych rejonów w porównaniu z przyjętą wizją regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)

The study concentrates on functions of rural and urban-rural municipalities of Lower Silesia in 2011. Research was related to previously made typology from the years: 1996, 2005 and 2010. The same standard was used to classify analyzed objects into different functional types of municipalities: structure of economy, level of industrialization, degree of tourist developing. The second aim of the work was to describe the document "Development strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020" taking into consideration the same parameters used in typology. A final result was to compare "Development strategy..." to functional aggregation of Lower Silesia municipalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województw z Uwzględnieniem Uwarunkowań Krajowych i Unijnych - Przewodnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 2. Bański J., Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2012, 11(3).
 3. Bański J., Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, EUROREG, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2011.
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, 3 marca 2010.
 5. Hełdak M., Functional standardization of rural areas of Dolnośląskie voivodeship, "Bulletin of Geography". Socio-Economic Series 2010, No 13.
 6. Hełdak M., Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi, Kraków 2008.
 7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
 8. Planck U., Arbeit und Freizeit auf dem Lande. Situation und Strukturwandel landliche, Raume, [w:] Auf dem Lande leben, Stuttgart-Berlin-Koln 1983.
 9. Raport V, Wnioski do Raportu V: "Investing In Europe's Future", KE 2010.
 10. Stacherzak A., Hełdak M., Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Dolnego Śląska w latach 1996-2010 (w druku).
 11. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Sejmik Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XXXII/932/13 z dnia 28 lutego 2013 r.).
 13. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 14. Ustawa o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 15. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 16. Więckowicz Z. (red.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego, t. I, Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwojowych, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu